สนับสนุนโดย    
สนับสนุนโดย    
   
สนับสนุนโดย    
ข้อมูลสารเคมี

Hydrogen peroxide

CAS Number:  7722-84-1

EC Number: 231-765-0

2847.00.10 001 HYDROGEN PEROXIDE MORE THAN 15% w/w
2847.00.90 001 HYDROGEN PEROXIDE MORE THAN 15% w/w
เลขอ้างอิงตามระบบองค์การสหประชาชาติ
UN Number: 2014 (HYDROGEN PEROXIDE, AQUEOUS SOLUTION with not less than 20% but not more than 60% hydrogen peroxide (stabilized as necessary))
UN Class:  5.1  (สารออกซิไดซ์)
UN Sub-Class:  8  (สารกัดกร่อน)
UN Guide:  140  (สารอ๊อกซิไดซ์)
UN Number: 2015 (HYDROGEN PEROXIDE, STABILIZED or HYDROGEN PEROXIDE, AQUEOUS SOLUTION, STABILIZED with more than 60% hydrogen peroxide)
UN Class:  5.1  (สารออกซิไดซ์)
UN Sub-Class:  8  (สารกัดกร่อน)
UN Guide:  143  (สารอ๊อกซิไดซ์  (ไม่เสถียร))
UN Number: 2984 (HYDROGEN PEROXIDE, AQUEOUS SOLUTION with not less than 8% but less than 20% hydrogen peroxide (stabilized as necessary))
UN Class:  5.1  (สารออกซิไดซ์)
UN Sub-Class:  -
UN Guide:  140  (สารอ๊อกซิไดซ์)
UN Number: 3149 (HYDROGEN PEROXIDE AND PEROXYACETIC ACID MIXTURE with acid(s), water and not more than 5% peroxyacetic acid, STABILIZED)
UN Class:  5.1  (สารออกซิไดซ์)
UN Sub-Class:  8  (สารกัดกร่อน)
UN Guide:  140  (สารอ๊อกซิไดซ์)
คำแนะนำความปลอดภัย (SG)
International Chemical Safety Cards (ICSC)
ประเภทสารเคมีเพื่อการเก็บรักษาที่เข้าข่าย
Storage Class 5.1A: สารออกซิไดซ์
Storage Class 5.1B: สารออกซิไดซ์
ข้อมูลจากฐานข้อมูลโรคที่เกิดจากการทำงานและสารเคมี
โรคที่เกี่ยวข้อง:  -
กระบวนการผลิตที่เกี่ยวข้อง:  กระบวนการเกี่ยวกับเยื่อและกระดาษ ,  การใช้สารฆ่าเชื้อ , ...
ค่าเฝ้าระวังSkin Designation (ACGIH) : No ,  TLV (ACGIH) : 1 ppm ,  ...
ค่าขีดจำกัดความเข้มข้นสารเคมี
Hydrogen peroxide
CAS No.: 7722-84-1
สหรัฐอเมริกา
US OSHA: 8-hour TWA: 1 ppm    8-hour TWA: 1.4 mg/m3
California OSHA: 8-hour TWA: 1 ppm
NIOSH: 10-hour TWA: 1 ppm
ACGIH: 8-hour TWA: 1 ppm
ญี่ปุ่น
JSOH OEL: -
ออสเตรเลีย
AUS Exposure Std.: 8-hour TWA: 1 ppm    8-hour TWA: 1.4 mg/m3
ไทย
Thai PEL: 8-hour TWA: 1 ppm
ข้อมูลนี้จัดทำและเผยแพร่วันที่ 8 มิถุนายน 2563 โดยเป็นข้อมูลล่าสุด ณ เวลาดังนี้
สหรัฐอเมริกา : US OSHA ณ ปี 2017, California OSHA ณ 4/4/2018, NIOSH ณ 7/7/2016, ACGIH ณ ปี 2018
ญี่ปุ่น: ณ 2018-2019, ออสเตรเลีย: ณ 16/12/2019, ไทย: ณ สิงหาคม 2560
ค่าบ่งชี้ทางชีวภาพ (BEI)
ข้อมูลความเป็นอันตรายตามระบบ GHS (อ้างอิงจาก Annex VI of CLP Regulation)
   hydrogen peroxide solution ...%
คำสัญญาณ
(Signal Word)
อันตราย (Danger)
รูปสัญลักษณ์
(Pictogram)
รหัสความเป็นอันตราย
(Hazard Code)
ข้อความแสดงความเป็นอันตราย
(Hazard Statement)
H271
สารออกซิไดซ์ชนิดรุนแรง อาจทำให้เกิดไฟไหม้หรือระเบิด (May cause fire or explosion; strong oxidiser)
H332
เป็นอันตรายเมื่อหายใจเข้าไป (Harmful if inhaled)
H302
เป็นอันตราย เมื่อกลืนกินเข้าไป (Harmful if swallowed)
H314
ทำให้ผิวหนังไหม้อย่างรุนแรงและทำลายดวงตา (Cause severe skin burns and eye damage)
ความเป็นอันตรายทางกายภาพ  (Physical Hazard)
ประเภทความเป็นอันตราย
(Hazard Class and category)
คำอธิบาย
(Decription)
รูปสัญลักษณ์
(Pictogram)
รหัสและข้อความแสดงความเป็นอันตราย
(Hazard Code and Statement)
Ox. Liq. 1 ของเหลวออกซิไดซ์ ประเภทย่อย 1
(Oxidising liquid Category 1)
H271 สารออกซิไดซ์ชนิดรุนแรง อาจทำให้เกิดไฟไหม้หรือระเบิด
(May cause fire or explosion; strong oxidiser)
ความเป็นอันตรายตามขีดจำกัดความเข้มข้น
Ox. Liq. 1; H271: C ≥ 70 %****
Ox. Liq. 2; H272: 50 % ≤ C < 70 % ****
หมายเหตุ
**** ความเป็นอันตรายทางกายภาพที่ชัดเจนต้องยืนยันด้วยผลการทดสอบ
ความเป็นอันตรายทางสุขภาพ  (Health Hazard)
ประเภทความเป็นอันตราย
(Hazard Class and category)
คำอธิบาย
(Decription)
รูปสัญลักษณ์
(Pictogram)
รหัสและข้อความแสดงความเป็นอันตราย
(Hazard Code and Statement)
Acute Tox. 4 * ความเป็นพิษเฉียบพลัน ประเภทย่อย 4
(Acute toxicity Category 4)
H302 เป็นอันตราย เมื่อกลืนกินเข้าไป
(Harmful if swallowed)
Acute Tox. 4 * ความเป็นพิษเฉียบพลัน ประเภทย่อย 4
(Acute toxicity Category 4)
H332 เป็นอันตรายเมื่อหายใจเข้าไป
(Harmful if inhaled)
Skin Corr. 1A การกัดกร่อน และการระคายเคืองต่อผิวหนัง ประเภทย่อย 1A
(Skin corrosion/irritation Categories 1A)
H314 ทำให้ผิวหนังไหม้อย่างรุนแรงและทำลายดวงตา
(Cause severe skin burns and eye damage)
ความเป็นอันตรายตามขีดจำกัดความเข้มข้น, ค่า ATE (Acute toxicity point estimate)
Acute Tox. : พิจารณาขีดจำกัดความเข้มข้นเป็นพิเศษ
Skin Corr. 1A; H314: C ≥ 70 %
Skin Corr. 1B; H314: 50 % ≤ C < 70 %
Skin Irrit. 2; H315: 35 % ≤ C < 50 %
Eye Dam. 1; H318: 8 % ≤ C < 50 %
Eye Irrit. 2; H319: 5 % ≤ C < 8 %
STOT SE 3; H335: C ≥ 35 %
หมายเหตุ
* จำแนกความเป็นอันตรายในระดับต่ำสุด สามารถจำแนกในระดับสูงขึ้นได้ หากมีข้อมูลเพิ่มเติมที่เหมาะสม
**** ความเป็นอันตรายทางกายภาพที่ชัดเจนต้องยืนยันด้วยผลการทดสอบ
ความเป็นอันตรายทางสิ่งแวดล้อม  (Environmental Hazard)
ไม่มีการจำแนกความเป็นอันตรายทางสิ่งแวดล้อม  (Environmental Hazard)
อ้างอิงจาก Annex VI of Regulation (EC) No. 1272/2008 (CLP Regulation) อัพเดทถึง The 15th Adaptation to Technical Progress (ATP)
เพื่อใช้ประโยชน์โดยทั่วไป ผู้จัดทำไม่รับผิดชอบต่อผลของการนำไปใช้ทางกฎหมายใดๆ
กฎหมายไทย
กฎหมาย บัญชี / กลุ่ม ชนิด / ประเภท ชื่อสารตามประกาศ เงื่อนไข / รายละเอียด
 วัตถุอันตราย 4.1 3 ไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ (hydrogen peroxide) ในผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในบ้านเรือนหรือทางสาธารณสุขที่นำมาใช้เพื่อประโยชน์แก่การฆ่าเชื้อโรค ทำความสะอาดพื้น ฝาผนัง เครื่องสุขภัณฑ์ และวัสดุอื่นๆ
5.1 1 ไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ (hydrogen peroxide) ความเข้มข้นมากกว่าร้อยละ 15 โดยน้ำหนัก (> 15% w/w)
 ยุทธภัณฑ์        
 สารอันตราย (แรงงาน) - - Hydrogen peroxide (ไฮโดรเจน เพอร์ออกไซด์) -
 ความเข้มข้นสารอันตราย (แรงงาน) - - hydrogen peroxide (ไฮโดรเจน เพอร์ออกไซด์) ขีดจำกัดความเข้มข้นเฉลี่ยตลอดระยะเวลาทำงานปกติ : 1 ppm
 ยาเสพติด        
 วัตถุออกฤทธิ์        
กฎหมาย / ระเบียบ / ข้อกำหนด ระดับสากล
Montreal
PICs
POPs
Basel
 • Montreal Protocol - สารทำลายโอโซนในชั้นบรรยากาศ ตามข้อตกลงในพีธีสารมอนทรีออล
  [เอกสาร]  [รายละเอียดเพิ่มเติม]
 • PICs Convention หรือ Rotterdam Convention - สารเคมีและสูตรผสมอันตรายต้องห้ามหรือจำกัดการใช้อย่างเข้มงวด ตามข้อตกลงในอนุสัญญารอตเตอร์ดัม ว่าด้วยการยินยอมเมื่อได้รับแจ้งล่วงหน้า
  [เอกสาร]  [รายละเอียดเพิ่มเติม]
 • POPs : Stockholm Convention on Persistent Organic Pollutant - สารมลพิษตกค้างยาวนาน ตามข้อตกลงในอนุสัญญาสตอกโฮล์มว่าด้วยสารมลพิษตกค้างยาวนาน
  [เอกสาร] [รายละเอียดเพิ่มเติม]
 • Basel Convention on the Control of Transboundary Movements of Hazardous Wastes and their Disposal - ของเสียอันตราย ตามอนุสัญญาบาเซลว่าด้วยการควบคุมการเคลื่อนย้ายข้ามแดนของของเสียอันตรายและการกำจัด
  [เอกสาร] [รายละเอียดเพิ่มเติม]
Annex VI
CMR
Carcinogen (C)
Mutagen (M)
Toxic to Reproduction (R)
 • Annex VI - รายการสารเคมีอันตรายที่กำหนดโดยกฎหมายสหภาพยุโรว่าด้วยการจำแนกประเภท ติดฉลาก และบรรจุภัณฑ์ของสารเคมีและเคมีภัณฑ์ ( European Regulation (EC) No 1272/2008 on Classification, Labelling and Packaging of Substances and Mixtures, CLP Regulation)
  [รายละเอียดและค้นหารายการสารเคมี]
 • CMR - สารที่ระบุใน Annex VI ของกฎหมาย CLP ว่าเป็นสารก่อมะเร็ง (Carcinogen) ก่อการกลายพันธุ์ (Mutagen) และเป็นพิษต่อระบบสืบพันธุ์ (Toxic to Reproduction)
  [รายละเอียดและค้นหารายการสารเคมี]
Candidate list
Annex XIV
Annex XVII
 • Candidate list - สารเคมีอันตราย ที่กำหนดให้มีในผลิตภัณฑ์ได้ไม่เกิน 0.1% โดยน้ำหนัก หรือต้องจดแจ้งหากมีในผลิตภัณฑ์เกิน 0.1% โดยน้ำหนัก ตามกฎหมาย REACH ของสหภาพยุโรป และเป็นสารเคมีอันตรายที่เข้าข่ายไม่อนุญาตให้ใช้หรือวางจำหน่ายในสหภาพยุโรปในอนาคต
  [ดูรายการสารเคมี]
 • Annex XIV - สารเคมีอันตรายที่ไม่อนุญาตให้วางจำหน่ายหรือใช้ในสภาพยุโรปก่อนได้รับอนุญาต รายการสารเคมีทั้งหมดระบุอยู่ ใน Annex XIV ของกฎหมาย REACH
  [รายละเอียดเพิ่มเติม] [ดูรายการสารเคมี]
 • Annex XVII - สารเคมีอันตรายที่จำกัดให้ใช้และวางจำหน่ายตามเงื่อนไขกำหนดใน Annex XVII ของกฎหมาย REACH
  [รายละเอียดเพิ่มเติม] [ดูรายการสารเคมี]
ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับสารนี้
จากข้อมูล กรมวิชาการเกษตร: ไม่พบข้อมูลผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับสารนี้
จากข้อมูล วัตถุอันตรายของ อย.: งดสืบค้นจากฐานข้อมูล อย. ชั่วคราว