สนับสนุนโดย    
สนับสนุนโดย    
   
สนับสนุนโดย    
สารเคมีที่เป็นข่าวระดับโลก
       การผลิตสารเคมีใหม่ๆ เกิดขึ้นในทุกวัน เฉลี่ยเดือนละ 600 ตัว ได้มีการนำสารสังเคราะห์เหล่านี้ไปใช้เพื่ออำนวยความสะดวกสบาย หรือช่วยป้องกันรักษาสุขภาพของคนและของอุปกรณ์เครื่องใช้ อุสาหกรรมเคมีได้มีส่วนช่วยยืดอายุขัยของคนและยกระดับความเป็นอยู่ของคนได้ อย่างไรก็ดี การนำสารสังเคราะห์มาใช้อย่างกว้างขวางก็มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพพร้อมกันไปด้วย เหตุเป็นเพราะความไม่เข้าใจในปฏิกิริยาระหว่างสารสังเคราะห์เหล่านั้นกับสิ่งแวดล้อมตามธรรมชาติ รวมทั้งขาดความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับสารเคมีนั้นๆ ว่ามีคุณสมบัติความเป็นอันตรายอย่างไร การสลายตัว ตลอดจนการกระทำต่อธรรมชาติในระยะยาว เมื่อเกิดเหตุการณ์ไม่คาดคิด ผลที่ปรากฎออกมาจึงสร้างความหวาดวิตกกับสังคมทั่วไป

      ชุดความรู้นี้ได้พยายามรวบรวมเหตุการณ์ในอดีตที่เป็นประเด็นจากสารเคมีอย่างไม่ได้คาดคิดมาก่อนและเป็นกรณีศึกษาระดับโลกที่บันทึกไว้ในที่ต่างๆ นำมารวมไว้ในที่เดียวกัน แยกได้เป็น 3 ด้าน คือ

      • ด้านสิ่งแวดล้อม

      • ด้านอุบัติภัย

      • ด้านการใช้

ที่มาของข้อมูล : สืบค้นจากหลากแหล่งผ่าน google และจากหนังสือพิมพ์ต่างๆ
สิ่งแวดล้อม
Love Canal - เหตุการณ์จากกากของเสียอันตราย  (อ่าน  25,168 / ตอบ 6)
PCB (Polychlorinated biphenyl)  (อ่าน  16,157 / ตอบ 1)
ปรอท - มินามาตะ  (อ่าน  8,336 / ตอบ 3)
DDT (Dichlorodiphenyl trichloroethane)  (อ่าน  30,745 / ตอบ 5)
อุบัติภัย
การใช้
PFOS (Perfluorooctane sulfonic acid)  (อ่าน  14,153 / ตอบ 1)
Bisphenol A (BPA)  (อ่าน  17,400 / ตอบ 2)
เมลามีน  (อ่าน  8,483 / ตอบ 0)
Thalidomide  (อ่าน  7,856 / ตอบ 0)