สนับสนุนโดย    
สนับสนุนโดย    
   
สนับสนุนโดย    
ข้อมูลสารเคมี

Arsenic

CAS Number:  7440-38-2

EC Number: 231-148-6

2804.80.00 000 Arsenic
3808.91.20 586 ARSENIC AND ARSENIC COMPOUNDS
3808.91.40 586 ARSENIC AND ARSENIC COMPOUNDS
3808.91.50 586 ARSENIC AND ARSENIC COMPOUNDS
3808.91.90 586 ARSENIC AND ARSENIC COMPOUNDS
เลขอ้างอิงตามระบบองค์การสหประชาชาติ
UN Number: 1556 (ARSENIC COMPOUND, LIQUID, N.O.S., inorganic, including: Arsenates, n.o.s., Arsenites, n.o.s.; and Arsenic sulphides, n.o.s.)
UN Class:  6.1  (สารพิษ)
UN Sub-Class:  -
UN Guide:  152  (สาร - เป็นพิษ (ติดไฟ))
UN Number: 1557 (ARSENIC COMPOUND, SOLID, N.O.S., inorganic, including: Arsenates, n.o.s.; Arsenites, n.o.s.; and Arsenic sulphides, n.o.s.)
UN Class:  6.1  (สารพิษ)
UN Sub-Class:  -
UN Guide:  152  (สาร - เป็นพิษ (ติดไฟ))
UN Number: 1558 (ARSENIC)
UN Class:  6.1  (สารพิษ)
UN Sub-Class:  -
UN Guide:  152  (สาร - เป็นพิษ (ติดไฟ))
คำแนะนำความปลอดภัย (SG)
International Chemical Safety Cards (ICSC)
ประเภทสารเคมีเพื่อการเก็บรักษาที่เข้าข่าย
Storage Class 3A: ของเหลวไวไฟ
เงื่อนไข: มีจุดวาบไฟ น้อยกว่าหรือเท่ากับ 60 °C
Storage Class 6.1A: สารติดไฟที่มีคุณสมบัติความเป็นพิษ
เงื่อนไข: ติดไฟได้ (คือมีจุดวาบไฟอยู่ในช่วง 60-93 °C หรือมีจุดวาบไฟ > 93 °C และผสมเข้ากับน้ำไม่ได้)
Storage Class 6.1B: สารไม่ติดไฟที่มีคุณสมบัติความเป็นพิษ
เงื่อนไข: ไม่ติดไฟ
ข้อมูลจากฐานข้อมูลโรคที่เกิดจากการทำงานและสารเคมี
โรคที่เกี่ยวข้อง:  Raynaud, phenomenon of ,  มะเร็งผิวหนัง (Skin cancer) , ...
กระบวนการผลิตที่เกี่ยวข้อง:  การเชื่อมเหนือเคลือบ ,  การทำความสะอาดเตาเผาหรือควัน , ...
ค่าเฝ้าระวังThai BEIs : สารหนูอนินทรีย์ 35 ไมโครกรัม (บวกเมทิลเลท) ต่อลิตรปัสสาวะ (Inorganic arsenic plus methylated in urine 35 µg As/L) ภายหลังการทำงานที่สัมผัสสารเคมีนั้นมาแล้วอย่างน้อย 4-5 วันติดต่อกันแล้วจึงเก็บ (End of workweek), ...
ค่าขีดจำกัดความเข้มข้นสารเคมี
Arsenic & soluble compounds (as As)
CAS No.: -
สหรัฐอเมริกา
US OSHA: -
California OSHA: -
NIOSH: -
ACGIH: -
ญี่ปุ่น
JSOH OEL: -
ออสเตรเลีย
AUS Exposure Std.: 8-hour TWA: 0.05 mg/m3
ไทย
Thai PEL: -
Arsenic, inorganic compounds (as As)
CAS No.: -
สหรัฐอเมริกา
US OSHA: -
California OSHA: 8-hour TWA: 0.01 mg/m3
NIOSH: Ceiling: 0.002 mg/m3[15-min]
ACGIH: 8-hour TWA: 0.01 mg/m3
ญี่ปุ่น
JSOH OEL: -
ออสเตรเลีย
AUS Exposure Std.: -
ไทย
Thai PEL: 8-hour TWA: 0.01 mg/m3
ข้อมูลนี้จัดทำและเผยแพร่วันที่ 8 มิถุนายน 2563 โดยเป็นข้อมูลล่าสุด ณ เวลาดังนี้
สหรัฐอเมริกา : US OSHA ณ ปี 2017, California OSHA ณ 4/4/2018, NIOSH ณ 7/7/2016, ACGIH ณ ปี 2018
ญี่ปุ่น: ณ 2018-2019, ออสเตรเลีย: ณ 16/12/2019, ไทย: ณ สิงหาคม 2560
ค่าบ่งชี้ทางชีวภาพ (BEI)
Arsenic: As
CAS No.: 7440-38-2
ประเทศ ชนิดตัวอย่าง ค่าที่วัด BEI ช่วงเวลาเก็บตัวอย่าง
ไทย urine Inorganic arsenic plus methylated 35 µg As/L End of work week
ข้อมูลความเป็นอันตรายตามระบบ GHS (อ้างอิงจาก Annex VI of CLP Regulation)
   arsenic
คำสัญญาณ
(Signal Word)
อันตราย (Danger)
รูปสัญลักษณ์
(Pictogram)
รหัสความเป็นอันตราย
(Hazard Code)
ข้อความแสดงความเป็นอันตราย
(Hazard Statement)
H331
เป็นพิษเมื่อหายใจเข้าไป (Toxic if inhaled)
H301
เป็นพิษเมื่อกลืนกินเข้าไป (Toxic if swallowed)
H410
เป็นพิษร้ายแรงต่อสิ่งมีชีวิตในน้ำ และมีผลกระทบระยะยาว (Very toxic to aquatic life with long lasting effects)
ความเป็นอันตรายทางกายภาพ  (Physical Hazard)
ไม่มีการจำแนกความเป็นอันตรายทางกายภาพ  (Physical Hazard)
ความเป็นอันตรายทางสุขภาพ  (Health Hazard)
ประเภทความเป็นอันตราย
(Hazard Class and category)
คำอธิบาย
(Decription)
รูปสัญลักษณ์
(Pictogram)
รหัสและข้อความแสดงความเป็นอันตราย
(Hazard Code and Statement)
Acute Tox. 3 * ความเป็นพิษเฉียบพลัน ประเภทย่อย 3
(Acute toxicity Category 3)
H301 เป็นพิษเมื่อกลืนกินเข้าไป
(Toxic if swallowed)
Acute Tox. 3 * ความเป็นพิษเฉียบพลัน ประเภทย่อย 3
(Acute toxicity Category 3)
H331 เป็นพิษเมื่อหายใจเข้าไป
(Toxic if inhaled)
หมายเหตุ
* จำแนกความเป็นอันตรายในระดับต่ำสุด สามารถจำแนกในระดับสูงขึ้นได้ หากมีข้อมูลเพิ่มเติมที่เหมาะสม
ความเป็นอันตรายทางสิ่งแวดล้อม  (Environmental Hazard)
ประเภทความเป็นอันตราย
(Hazard Class and category)
คำอธิบาย
(Decription)
รูปสัญลักษณ์
(Pictogram)
รหัสและข้อความแสดงความเป็นอันตราย
(Hazard Code and Statement)
Aquatic Acute 1 ความเป็นอันตรายเฉียบพลันต่อสิ่งแวดล้อมในน้ำ   ประเภทย่อย 1
(Hazardous to the aquatic environment Acute 1)
H400 เป็นพิษร้ายแรงต่อสิ่งมีชีวิตในน้ำ
(Very toxic to aquatic life)
Aquatic Chronic 1 ความเป็นอันตรายระยะยาวต่อสิ่งแวดล้อมในน้ำ   ประเภทย่อย 1
(Hazardous to the aquatic environment Chronic 1)
H410 เป็นพิษร้ายแรงต่อสิ่งมีชีวิตในน้ำ และมีผลกระทบระยะยาว
(Very toxic to aquatic life with long lasting effects)
อ้างอิงจาก Annex VI of Regulation (EC) No. 1272/2008 (CLP Regulation) อัพเดทถึง The 15th Adaptation to Technical Progress (ATP)
เพื่อใช้ประโยชน์โดยทั่วไป ผู้จัดทำไม่รับผิดชอบต่อผลของการนำไปใช้ทางกฎหมายใดๆ
กฎหมายไทย
กฎหมาย บัญชี / กลุ่ม ชนิด / ประเภท ชื่อสารตามประกาศ เงื่อนไข / รายละเอียด
 วัตถุอันตราย 4.2 4 อาร์ซีนิก หรือ สารหนู และสารประกอบอาร์ซีนิก (arsenic and arsenic compounds) ในผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในบ้านเรือนหรือทางสาธารณสุขที่นำมาใช้เพื่อประโยชน์แก่การระงับ ป้องกัน ควบคุม ไล่ กำจัดแมลงและสัตว์อื่น
5.1 3 อาร์ซีนิก หรือ สารหนู (arsenic) เว้นแต่ในส่วนที่อยู่ในความรับผิดชอบของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
 ยุทธภัณฑ์        
 สารอันตราย (แรงงาน) - - Arsenic (สารหนู) -
 ความเข้มข้นสารอันตราย (แรงงาน) - - arsenic, inorganiccompounds, as As (อะเซนิค (สารหนู) สารประกอบอนินทรีย์ ในรูปของอะเซนิค (สารหนู)) ขีดจำกัดความเข้มข้นเฉลี่ยตลอดระยะเวลาทำงานปกติ : 0.01 mg/m3
- - arsenic, organiccompounds, as As (อะเซนิค (สารหนู) สารประกอบอินทรีย์ ในรูปของอะเซนิค (สารหนู)) ขีดจำกัดความเข้มข้นเฉลี่ยตลอดระยะเวลาทำงานปกติ : 0.5 mg/m3
 ยาเสพติด        
 วัตถุออกฤทธิ์        
กฎหมาย / ระเบียบ / ข้อกำหนด ระดับสากล
Montreal
PICs
POPs
Basel
 • Montreal Protocol - สารทำลายโอโซนในชั้นบรรยากาศ ตามข้อตกลงในพีธีสารมอนทรีออล
  [เอกสาร]  [รายละเอียดเพิ่มเติม]
 • PICs Convention หรือ Rotterdam Convention - สารเคมีและสูตรผสมอันตรายต้องห้ามหรือจำกัดการใช้อย่างเข้มงวด ตามข้อตกลงในอนุสัญญารอตเตอร์ดัม ว่าด้วยการยินยอมเมื่อได้รับแจ้งล่วงหน้า
  [เอกสาร]  [รายละเอียดเพิ่มเติม]
 • POPs : Stockholm Convention on Persistent Organic Pollutant - สารมลพิษตกค้างยาวนาน ตามข้อตกลงในอนุสัญญาสตอกโฮล์มว่าด้วยสารมลพิษตกค้างยาวนาน
  [เอกสาร] [รายละเอียดเพิ่มเติม]
 • Basel Convention on the Control of Transboundary Movements of Hazardous Wastes and their Disposal - ของเสียอันตราย ตามอนุสัญญาบาเซลว่าด้วยการควบคุมการเคลื่อนย้ายข้ามแดนของของเสียอันตรายและการกำจัด
  [เอกสาร] [รายละเอียดเพิ่มเติม]
Annex VI
CMR
Carcinogen (C)
Mutagen (M)
Toxic to Reproduction (R)
 • Annex VI - รายการสารเคมีอันตรายที่กำหนดโดยกฎหมายสหภาพยุโรว่าด้วยการจำแนกประเภท ติดฉลาก และบรรจุภัณฑ์ของสารเคมีและเคมีภัณฑ์ ( European Regulation (EC) No 1272/2008 on Classification, Labelling and Packaging of Substances and Mixtures, CLP Regulation)
  [รายละเอียดและค้นหารายการสารเคมี]
 • CMR - สารที่ระบุใน Annex VI ของกฎหมาย CLP ว่าเป็นสารก่อมะเร็ง (Carcinogen) ก่อการกลายพันธุ์ (Mutagen) และเป็นพิษต่อระบบสืบพันธุ์ (Toxic to Reproduction)
  [รายละเอียดและค้นหารายการสารเคมี]
Candidate list
Annex XIV
Annex XVII
 • Candidate list - สารเคมีอันตราย ที่กำหนดให้มีในผลิตภัณฑ์ได้ไม่เกิน 0.1% โดยน้ำหนัก หรือต้องจดแจ้งหากมีในผลิตภัณฑ์เกิน 0.1% โดยน้ำหนัก ตามกฎหมาย REACH ของสหภาพยุโรป และเป็นสารเคมีอันตรายที่เข้าข่ายไม่อนุญาตให้ใช้หรือวางจำหน่ายในสหภาพยุโรปในอนาคต
  [ดูรายการสารเคมี]
 • Annex XIV - สารเคมีอันตรายที่ไม่อนุญาตให้วางจำหน่ายหรือใช้ในสภาพยุโรปก่อนได้รับอนุญาต รายการสารเคมีทั้งหมดระบุอยู่ ใน Annex XIV ของกฎหมาย REACH
  [รายละเอียดเพิ่มเติม] [ดูรายการสารเคมี]
 • Annex XVII - สารเคมีอันตรายที่จำกัดให้ใช้และวางจำหน่ายตามเงื่อนไขกำหนดใน Annex XVII ของกฎหมาย REACH
  [รายละเอียดเพิ่มเติม] [ดูรายการสารเคมี]
ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับสารนี้
จากข้อมูล กรมวิชาการเกษตร: ไม่พบข้อมูลผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับสารนี้
จากข้อมูล วัตถุอันตรายของ อย.: งดสืบค้นจากฐานข้อมูล อย. ชั่วคราว
ข่าว-บทความที่เกี่ยวข้องกับสารนี้
บอกข่าวเล่าความ - การปฐมพยาบาลผู้ที่ได้รับสารพิษ
สาระเคมีภัณฑ์ - เสี่ยงเพื่อสวยอาจซวยได้
บอกข่าวเล่าความ - ข้าวจีนเกือบ 10 % ปนเปื้อนแคดเมียมเกินมาตรฐาน
บอกข่าวเล่าความ - ตรวจสุขภาพคนมาบตาพุดคืบหน้า
บอกข่าวเล่าความ - ชาวบังกลาเทศ ดื่มน้ำปนเปื้อนสารหนู
บอกข่าวเล่าความ - ผลการศึกษาระบุ 1 ใน 3 ของของเล่นเด็กในสหรัฐมีสารเคมีเป็นพิษ
บอกข่าวเล่าความ - อย. เตรียมเสนอให้เหล็กดัดฟันเป็นเครื่องมือแพทย์
บอกข่าวเล่าความ - ผลสำรวจชี้แหล่งน้ำมันในขั้วโลกเหนือมีมากกว่าที่คาดไว้
บอกข่าวเล่าความ - ชาวบ้านเรียกร้องปิดบ่อขยะอุตสาหกรรมถาวร
เคมีทรรศนะเชิงนโยบาย - การจัดการสินค้าที่มีอันตรายต่อผู้บริโภค
บอกข่าวเล่าความ - EU ปรับร่างระเบียบมาตรฐานความปลอดภัยในสินค้าเด็ก
เรียนรู้จากข่าว - แฟชั่นลวดดัดฟัน... ภัยที่แฝงอยู่
บอกข่าวเล่าความ - นับวันจะเกิดขึ้นบ่อยๆ วางยาพิษภัยใกล้ตัวคนไทย
พิษภัยใกล้ตัว - ไข้ดำ – พิษสารหนู