สนับสนุนโดย    
สนับสนุนโดย    
   
สนับสนุนโดย    
สถิติอุบัติภัยวัตถุเคมี
จำนวนอุบัติภัยวัตถุเคมี
ตั้งแต่      ถึง พ.ศ.     
ประเภทวัตถุเคมี ปี พ.ศ.
2553
2554
2555
2556
2557
รวม
วัตถุระเบิด/พลุ/ดอกไม้ไฟ
ก๊าซไวไฟ
น้ำมันเชื้อเพลิง
แอมโมเนีย
ไนโตรเจนเหลว/สารทำความเย็น
ด่าง
กรด/ก๊าซพิษจากกรด
ก๊าซพิษ
สี/ทินเนอร์/ตัวทำละลาย
สารเคมีอื่นๆ
กากของเสีย
รวม*
ประเภทกิจกรรม ปี พ.ศ.
2553
2554
2555
2556
2557
รวม
การผลิต
การขนส่ง
การเก็บ
การใช้
การกำจัดกากของเสีย
จากห้องปฏิบัติการ
อื่นๆ
รวม*
หมายเหตุ: เก็บข้อมูลถึงเดือนธันวาคม 2557
* ผลรวมของตารางประเภทวัตถุเคมีและตารางประเภทกิจกรรมอาจไม่เท่ากัน เนื่องจากบางเหตุการณ์สามารถจำแนกประเภทวัตถุเคมี / กิจกรรมได้มากกว่า 1 ประเภท