สนับสนุนโดย    
สนับสนุนโดย    
   
สนับสนุนโดย    
ข้อมูลสารเคมี

Benzene

CAS Number:  71-43-2

EC Number: 200-753-7

2707.10.00 001 BENZOL (CONTAINING BENZENE MORE THAN 50% w/w BUT LESS THAN 95% w/w)
2707.50.00 001 CONTAINING BENZENE NOT EXCEEDING 50% w/w
2902.20.00 000 Benzene
เลขอ้างอิงตามระบบองค์การสหประชาชาติ
UN Number: 1114 (BENZENE)
UN Class:  3  (ของเหลวไวไฟ)
UN Sub-Class:  -
UN Guide:  130  (ของเหลวไวไฟ (ไม่มีขั้ว / ไม่รวมกับน้ำ/กลิ่นเหม็น))
คำแนะนำความปลอดภัย (SG)
International Chemical Safety Cards (ICSC)
ประเภทสารเคมีเพื่อการเก็บรักษาที่เข้าข่าย
Storage Class 3A: ของเหลวไวไฟ
เงื่อนไข: มีจุดวาบไฟ น้อยกว่าหรือเท่ากับ 60 °C
Storage Class 3B: ของเหลวไวไฟ
เงื่อนไข: มีจุดวาบไฟ อยู่ระหว่าง 60 - 93  °C และผสมเข้ากับน้ำไม่ได้
ข้อมูลจากฐานข้อมูลโรคที่เกิดจากการทำงานและสารเคมี
โรคที่เกี่ยวข้อง:  มะเร็งเม็ดเลือดขาว (Leukemia)
กระบวนการผลิตที่เกี่ยวข้อง:  การกลั่นปิโตรเลียม ,  การเตรียมและเทโลหะ , ...
ค่าเฝ้าระวังThai BEIs : กรดเอส– ฟีนิลเมอแคปทูริก 25 ไมโครกรัมต่อกรัมครีอะตินีน (S –Phenylmercapturic acid in urine 25 µg/g Cr) เก็บเร็วที่สุดภายหลังการเลิกกะการทำงาน (End of shift); กรดทรานส์, ทรานส์- มิวโคนิก 500 ไมโครกรัมต่อกรัมครีอะตินีน (trans, trans - Muconic acid in urine 500 µg/g Cr เก็บเร็วที่สุดภายหลังการเลิกกะการทำงาน (End of shift), ...
ค่าขีดจำกัดความเข้มข้นสารเคมี
Benzene
CAS No.: 71-43-2
สหรัฐอเมริกา
US OSHA: -
California OSHA: 8-hour TWA: 1 ppm
STEL: 5 ppm
NIOSH: 10-hour TWA: 0.1 ppm
STEL: 1 ppm
ACGIH: 8-hour TWA: 0.5 ppm
STEL: 2.5 ppm
ญี่ปุ่น
JSOH OEL: -
ออสเตรเลีย
AUS Exposure Std.: 8-hour TWA: 1 ppm    8-hour TWA: 3.2 mg/m3
ไทย
Thai PEL: 8-hour TWA: 1 ppm
STEL: 5 ppm (15 min)
ข้อมูลนี้จัดทำและเผยแพร่วันที่ 8 มิถุนายน 2563 โดยเป็นข้อมูลล่าสุด ณ เวลาดังนี้
สหรัฐอเมริกา : US OSHA ณ ปี 2017, California OSHA ณ 4/4/2018, NIOSH ณ 7/7/2016, ACGIH ณ ปี 2018
ญี่ปุ่น: ณ 2018-2019, ออสเตรเลีย: ณ 16/12/2019, ไทย: ณ สิงหาคม 2560
ค่าบ่งชี้ทางชีวภาพ (BEI)
Benzene
CAS No.: 71-43-2
ประเทศ ชนิดตัวอย่าง ค่าที่วัด BEI ช่วงเวลาเก็บตัวอย่าง
ไทย urine S - Phenylmercapturic acid 25 µg/g Cr End of shift
ไทย urine trans, trans - Muconic acid 500 µg/g Cr End of shift
ข้อมูลความเป็นอันตรายตามระบบ GHS (อ้างอิงจาก Annex VI of CLP Regulation)
   benzene
คำสัญญาณ
(Signal Word)
อันตราย (Danger)
รูปสัญลักษณ์
(Pictogram)
รหัสข้อความแสดงความเป็นอันตราย
(Hazard-statement Code)
ข้อความแสดงความเป็นอันตราย
(Hazard Statement)
H225
ของเหลวและไอระเหย ไวไฟสูง (Highly flammable liquid abd vapour)
H315
ระคายเคืองต่อผิวหนังมาก (Cause skin irritation)
H319
ระคายเคืองต่อดวงตาอย่างรุนแรง (Cause serious eye irritation)
H340
อาจเกิดความผิดปกติต่อพันธุกรรม (May cause genetic defects)
H350
อาจก่อให้เกิดมะเร็ง (May cause cancer)
H372 **
ทำอันตรายต่ออวัยวะ เมื่อรับสัมผัสเป็นเวลานาน หรือรับสัมผัสซ้ำ (Causes damage to organs through prolonged or repeated exposure)
H304
อาจเป็นอันตรายถึงตายได้ เมื่อกลืนกินและผ่านเข้าไปทางช่องลม (May be fatal if swallowed and enters airways)
หมายเหตุ
** ยังไม่สามารถระบุอวัยวะทั้งหมดที่ได้รับอันตราย และ/หรือทางรับสัมผัสสารเคมีอย่างเฉพาะเจาะจง
ความเป็นอันตรายทางกายภาพ  (Physical Hazard)
ประเภทความเป็นอันตราย
(Hazard Class and category)
คำอธิบาย
(Decription)
รูปสัญลักษณ์
(Pictogram)
รหัสและข้อความแสดงความเป็นอันตราย
(Hazard-statement Code and Statement)
Flam. Liq. 2 ของเหลวไวไฟ ประเภทย่อย 2
(Flammable liquid Category 2)
H225 ของเหลวและไอระเหย ไวไฟสูง
(Highly flammable liquid abd vapour)
ความเป็นอันตรายทางสุขภาพ  (Health Hazard)
ประเภทความเป็นอันตราย
(Hazard Class and category)
คำอธิบาย
(Decription)
รูปสัญลักษณ์
(Pictogram)
รหัสและข้อความแสดงความเป็นอันตราย
(Hazard-statement Code and Statement)
Asp. Tox. 1 ความเป็นอันตรายจากการสำลัก ประเภทย่อย 1
(Aspiration hazard Category 1)
H304 อาจเป็นอันตรายถึงตายได้ เมื่อกลืนกินและผ่านเข้าไปทางช่องลม
(May be fatal if swallowed and enters airways)
Carc. 1A การก่อมะเร็ง ประเภทย่อย 1A
(Carcinogenicity Category 1A)
H350 อาจก่อให้เกิดมะเร็ง
(May cause cancer)
Eye Irrit. 2 การทำลายดวงตาอย่างรุนแรงและการระคายเคืองต่อดวงตา ประเภทย่อย 2
(Serious eye damage/eye irritation Category 2)
H319 ระคายเคืองต่อดวงตาอย่างรุนแรง
(Cause serious eye irritation)
Muta. 1B การก่อให้เกิดการกลายพันธุ์ของเซลล์สืบพันธุ์ ประเภทย่อย 1B
(Germ cell mutagenicity Category 1B)
H340 อาจเกิดความผิดปกติต่อพันธุกรรม
(May cause genetic defects)
Skin Irrit. 2 การกัดกร่อน และการระคายเคืองต่อผิวหนัง ประเภทย่อย 2
(Skin corrosion/irritation Category 2)
H315 ระคายเคืองต่อผิวหนังมาก
(Cause skin irritation)
STOT RE 1 ความเป็นพิษต่ออวัยวะเป้าหมายอย่างเฉพาะเจาะจงจากการรับสัมผัสซ้ำ ประเภทย่อย 1
(Specific target organ toxicity - repeated exposure Category 1)
H372 ** ทำอันตรายต่ออวัยวะ เมื่อรับสัมผัสเป็นเวลานาน หรือรับสัมผัสซ้ำ
(Causes damage to organs through prolonged or repeated exposure)
หมายเหตุ
** ยังไม่สามารถระบุอวัยวะทั้งหมดที่ได้รับอันตราย และ/หรือทางรับสัมผัสสารเคมีอย่างเฉพาะเจาะจง
ความเป็นอันตรายทางสิ่งแวดล้อม  (Environmental Hazard)
ไม่มีการจำแนกความเป็นอันตรายทางสิ่งแวดล้อม  (Environmental Hazard)
อ้างอิงจาก Annex VI of Regulation (EC) No. 1272/2008 (CLP Regulation) อัพเดทถึง The 18th Adaptation to Technical Progress (ATP)
เพื่อใช้ประโยชน์โดยทั่วไป ผู้จัดทำไม่รับผิดชอบต่อผลของการนำไปใช้ทางกฎหมายใดๆ
กฎหมายไทย
กฎหมาย บัญชี / กลุ่ม ชนิด / ประเภท ชื่อสารตามประกาศ เงื่อนไข / รายละเอียด
 วัตถุอันตราย 5.1 3 เบนซีน (benzene) -
 ยุทธภัณฑ์        
 สารอันตราย (แรงงาน) - - Benzene (เบนซีน) -
 ความเข้มข้นสารอันตราย (แรงงาน) - - benzene (เบนซีน) ขีดจำกัดความเข้มข้นเฉลี่ยตลอดระยะเวลาทำงานปกติ : 1 ppm
ขีดจำกัดความเข้มข้นสำหรับการสัมผัสในระยะเวเลาสั้นๆ : 5 ppm (15 min)
 ยาเสพติด        
 วัตถุออกฤทธิ์        
กฎหมาย / ระเบียบ / ข้อกำหนด ระดับสากล
Montreal
PICs
POPs
Basel
 • Montreal Protocol - สารทำลายโอโซนในชั้นบรรยากาศ ตามข้อตกลงในพีธีสารมอนทรีออล
  [เอกสาร]  [รายละเอียดเพิ่มเติม]
 • PICs Convention หรือ Rotterdam Convention - สารเคมีและสูตรผสมอันตรายต้องห้ามหรือจำกัดการใช้อย่างเข้มงวด ตามข้อตกลงในอนุสัญญารอตเตอร์ดัม ว่าด้วยการยินยอมเมื่อได้รับแจ้งล่วงหน้า
  [เอกสาร]  [รายละเอียดเพิ่มเติม]
 • POPs : Stockholm Convention on Persistent Organic Pollutant - สารมลพิษตกค้างยาวนาน ตามข้อตกลงในอนุสัญญาสตอกโฮล์มว่าด้วยสารมลพิษตกค้างยาวนาน
  [เอกสาร] [รายละเอียดเพิ่มเติม]
 • Basel Convention on the Control of Transboundary Movements of Hazardous Wastes and their Disposal - ของเสียอันตราย ตามอนุสัญญาบาเซลว่าด้วยการควบคุมการเคลื่อนย้ายข้ามแดนของของเสียอันตรายและการกำจัด
  [เอกสาร] [รายละเอียดเพิ่มเติม]
Annex VI
CMR
Carcinogen (C)
Mutagen (M)
Toxic to Reproduction (R)
 • Annex VI - รายการสารเคมีอันตรายที่กำหนดโดยกฎหมายสหภาพยุโรว่าด้วยการจำแนกประเภท ติดฉลาก และบรรจุภัณฑ์ของสารเคมีและเคมีภัณฑ์ ( European Regulation (EC) No 1272/2008 on Classification, Labelling and Packaging of Substances and Mixtures, CLP Regulation)
  [รายละเอียดและค้นหารายการสารเคมี]
 • CMR - สารที่ระบุใน Annex VI ของกฎหมาย CLP ว่าเป็นสารก่อมะเร็ง (Carcinogen) ก่อการกลายพันธุ์ (Mutagen) และเป็นพิษต่อระบบสืบพันธุ์ (Toxic to Reproduction)
  [รายละเอียดและค้นหารายการสารเคมี]
Candidate list
Annex XIV
Annex XVII
 • Candidate list - สารเคมีอันตราย ที่กำหนดให้มีในผลิตภัณฑ์ได้ไม่เกิน 0.1% โดยน้ำหนัก หรือต้องจดแจ้งหากมีในผลิตภัณฑ์เกิน 0.1% โดยน้ำหนัก ตามกฎหมาย REACH ของสหภาพยุโรป และเป็นสารเคมีอันตรายที่เข้าข่ายไม่อนุญาตให้ใช้หรือวางจำหน่ายในสหภาพยุโรปในอนาคต
  [ดูรายการสารเคมี]
 • Annex XIV - สารเคมีอันตรายที่ไม่อนุญาตให้วางจำหน่ายหรือใช้ในสภาพยุโรปก่อนได้รับอนุญาต รายการสารเคมีทั้งหมดระบุอยู่ ใน Annex XIV ของกฎหมาย REACH
  [รายละเอียดเพิ่มเติม] [ดูรายการสารเคมี]
 • Annex XVII - สารเคมีอันตรายที่จำกัดให้ใช้และวางจำหน่ายตามเงื่อนไขกำหนดใน Annex XVII ของกฎหมาย REACH
  [รายละเอียดเพิ่มเติม] [ดูรายการสารเคมี]
ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับสารนี้
จากข้อมูล กรมวิชาการเกษตร: ไม่พบข้อมูลผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับสารนี้
จากข้อมูล วัตถุอันตรายของ อย.: งดสืบค้นจากฐานข้อมูล อย. ชั่วคราว
ข่าว-บทความที่เกี่ยวข้องกับสารนี้
เรียนรู้จากข่าว - ซอยอิงค์ (Soy Ink) หมึกรักษ์โลก
บอกข่าวเล่าความ - มาบตาพุดมีสารเบนซินเกินมาตรฐาน ชี้ระยะยาวประชาชนมีความเสี่ยงต่อเม็ดเลือดขาว
บอกข่าวเล่าความ - แนะ 6 วิธีจัดการที่ดีกับสารเคมีใกล้ตัวช่วงน้ำท่วม
บอกข่าวเล่าความ - อุตสาหกรรมมาบตาพุดเดินหน้าลดสารละเหย
บอกข่าวเล่าความ - ตรวจสุขภาพคนมาบตาพุดคืบหน้า
บอกข่าวเล่าความ - มลพิษในบ้าน ตัวการทำเด็กจีนตายปีละ 2 ล้านคน
บอกข่าวเล่าความ - จุดเทียนสร้างบรรยากาศ ระวังจะได้มะเร็งปอดเป็นของแถม
บอกข่าวเล่าความ - กระทงโฟม 1 ใบ ใช้เวลาย่อยสลายมากกว่า 50 ปี
บอกข่าวเล่าความ - อันตรายจากควันธูปเสี่ยงเป็นโรคมะเร็ง
บอกข่าวเล่าความ - ควันธูปร้ายแรงเทียบเท่าบุหรี่ ชักนำไปสู่โรคสู่มะเร็ง
บอกข่าวเล่าความ - สารเคมีอันตรายรั่วไหลลงสู่แม่น้ำในจีน
บอกข่าวเล่าความ - สุดสลดหนูน้อยวัย 3 ขวบ ดื่มน้ำมันเบนซินดับ
เรียนรู้จากข่าว - ก๊าซคิวมีนรั่ว
บอกข่าวเล่าความ - สารเคมีรั่วที่ระยองครูและนักเรียนกว่า 500 ชีวิต ต้องอพยพหนี
บอกข่าวเล่าความ - สศช. ดันอุตสาหกรรมเหล็กที่ชายฝั่งทะเลตะวันตก
บอกข่าวเล่าความ - บังคับรถยนต์ผลิตใหม่ต้องได้มาตรฐาน EURO 4
บอกข่าวเล่าความ - พื้นที่มาบตาพุดยังพบสารก่อมะเร็งเกินมาตรฐาน
สาระเคมีภัณฑ์ - พลาสติกในชีวิตประจำวัน : ตอนที่ 4 โพลีเอทิลีน
สาระเคมีภัณฑ์ - พลาสติกในชีวิตประจำวัน : ตอนที่ 1 โพลีสไตรีน
บอกข่าวเล่าความ - สารเบนซีนกับสุขภาพประชาชนรอบมาบตาพุด