สนับสนุนโดย    
สนับสนุนโดย    
   
สนับสนุนโดย    
ข้อมูลสารเคมี

Sulfur dioxide

CAS Number:  7446-09-5

EC Number: 231-195-2

2811.29.20 000 Sulphur dioxide
เลขอ้างอิงตามระบบองค์การสหประชาชาติ
UN Number: 1079 (SULPHUR DIOXIDE)
UN Class:  2.3  (ก๊าซพิษ)
UN Sub-Class:  8  (สารกัดกร่อน)
UN Guide:  125  (ก๊าซ - กัดกร่อน)
คำแนะนำความปลอดภัย (SG)
International Chemical Safety Cards (ICSC)
ประเภทสารเคมีเพื่อการเก็บรักษาที่เข้าข่าย
Storage Class 2A: ก๊าซอัด ก๊าซเหลว หรือกาซที่ละลายภายใต้ความดัน
เงื่อนไข: ก๊าซอัด ก๊าซเหลว หรือก๊าซที่ละลายภายใต้ความดัน ยกเว้นก๊าซภายใต้ความดันในภาชนะบรรจุขนาดเล็ก (กระป๋องสเปรย์)
Storage Class 2B: ก๊าซภายใต้ความดันในภาชนะบรรจุขนาดเล็ก (กระป๋องสเปรย์)
เงื่อนไข: ก๊าซภายใต้ความดันในภาชนะบรรจุขนาดเล็ก (กระป๋องสเปรย์)
ข้อมูลจากฐานข้อมูลโรคที่เกิดจากการทำงานและสารเคมี
โรคที่เกี่ยวข้อง:  โรคหลอดลมสาขาอุดตัน (Bronchiolitis obliterans) ,  โรคหลอดลมอุดตันแบบเรื้อรัง (Pulmonary disease, chronic obstructive) , ...
กระบวนการผลิตที่เกี่ยวข้อง:  กรรมวิธีทางการถ่ายภาพ ,  กระบวนการเกี่ยวกับเยื่อและกระดาษ , ...
ค่าเฝ้าระวังSkin Designation (ACGIH) : No ,  TIH : Yes ,  ...
ค่าขีดจำกัดความเข้มข้นสารเคมี
Sulfur dioxide
CAS No.: 7446-09-5
สหรัฐอเมริกา
US OSHA: 8-hour TWA: 5 ppm    8-hour TWA: 13 mg/m3
California OSHA: 8-hour TWA: 2 ppm
STEL: 5 ppm
NIOSH: 10-hour TWA: 2 ppm
STEL: 5 ppm
ACGIH: STEL: 0.25 ppm
ญี่ปุ่น
JSOH OEL: -
ออสเตรเลีย
AUS Exposure Std.: 8-hour TWA: 2 ppm
STEL: 5 ppm    8-hour TWA: 5.2 mg/m3
STEL: 13 mg/m3
ไทย
Thai PEL: 8-hour TWA: 5 ppm
ข้อมูลนี้จัดทำและเผยแพร่วันที่ 8 มิถุนายน 2563 โดยเป็นข้อมูลล่าสุด ณ เวลาดังนี้
สหรัฐอเมริกา : US OSHA ณ ปี 2017, California OSHA ณ 4/4/2018, NIOSH ณ 7/7/2016, ACGIH ณ ปี 2018
ญี่ปุ่น: ณ 2018-2019, ออสเตรเลีย: ณ 16/12/2019, ไทย: ณ สิงหาคม 2560
ค่าบ่งชี้ทางชีวภาพ (BEI)
ข้อมูลความเป็นอันตรายตามระบบ GHS (อ้างอิงจาก Annex VI of CLP Regulation)
   sulphur dioxide
คำสัญญาณ
(Signal Word)
อันตราย (Danger)
รูปสัญลักษณ์
(Pictogram)
รหัสข้อความแสดงความเป็นอันตราย
(Hazard-statement Code)
ข้อความแสดงความเป็นอันตราย
(Hazard Statement)
H331
เป็นพิษเมื่อหายใจเข้าไป (Toxic if inhaled)
H314
ทำให้ผิวหนังไหม้อย่างรุนแรงและทำลายดวงตา (Cause severe skin burns and eye damage)
ความเป็นอันตรายทางกายภาพ  (Physical Hazard)
ประเภทความเป็นอันตราย
(Hazard Class and category)
คำอธิบาย
(Decription)
รูปสัญลักษณ์
(Pictogram)
รหัสและข้อความแสดงความเป็นอันตราย
(Hazard-statement Code and Statement)
Press. Gas ก๊าซภายใต้ความดัน
(Gases under pressure)
-
ความเป็นอันตรายทางสุขภาพ  (Health Hazard)
ประเภทความเป็นอันตราย
(Hazard Class and category)
คำอธิบาย
(Decription)
รูปสัญลักษณ์
(Pictogram)
รหัสและข้อความแสดงความเป็นอันตราย
(Hazard-statement Code and Statement)
Acute Tox. 3 * ความเป็นพิษเฉียบพลัน ประเภทย่อย 3
(Acute toxicity Category 3)
H331 เป็นพิษเมื่อหายใจเข้าไป
(Toxic if inhaled)
Skin Corr. 1B การกัดกร่อน และการระคายเคืองต่อผิวหนัง ประเภทย่อย 1B
(Skin corrosion/irritation Categories 1B)
H314 ทำให้ผิวหนังไหม้อย่างรุนแรงและทำลายดวงตา
(Cause severe skin burns and eye damage)
ความเป็นอันตรายตามขีดจำกัดความเข้มข้น, ค่า ATE (Acute toxicity point estimate)
Acute Tox. : พิจารณาขีดจำกัดความเข้มข้นเป็นพิเศษ
หมายเหตุ
* จำแนกความเป็นอันตรายในระดับต่ำสุด สามารถจำแนกในระดับสูงขึ้นได้ หากมีข้อมูลเพิ่มเติมที่เหมาะสม
ความเป็นอันตรายทางสิ่งแวดล้อม  (Environmental Hazard)
ไม่มีการจำแนกความเป็นอันตรายทางสิ่งแวดล้อม  (Environmental Hazard)
อ้างอิงจาก Annex VI of Regulation (EC) No. 1272/2008 (CLP Regulation) อัพเดทถึง The 18th Adaptation to Technical Progress (ATP)
เพื่อใช้ประโยชน์โดยทั่วไป ผู้จัดทำไม่รับผิดชอบต่อผลของการนำไปใช้ทางกฎหมายใดๆ
กฎหมายไทย
กฎหมาย บัญชี / กลุ่ม ชนิด / ประเภท ชื่อสารตามประกาศ เงื่อนไข / รายละเอียด
 วัตถุอันตราย 5.1 3 ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (sulfur dioxide) -
 ยุทธภัณฑ์        
 สารอันตราย (แรงงาน) - - Sulphur dioxide (ซัลเฟอร์ไดออกไซด์) -
- - Sulphur dioxide (ซัลเฟอร์ ไดออกไซด์) -
 ความเข้มข้นสารอันตราย (แรงงาน) - - sulfur dioxide (ซัลเฟอร์ ไดออกไซด์) ขีดจำกัดความเข้มข้นเฉลี่ยตลอดระยะเวลาทำงานปกติ : 5 pmm
 ยาเสพติด        
 วัตถุออกฤทธิ์        
กฎหมาย / ระเบียบ / ข้อกำหนด ระดับสากล
Montreal
PICs
POPs
Basel
 • Montreal Protocol - สารทำลายโอโซนในชั้นบรรยากาศ ตามข้อตกลงในพีธีสารมอนทรีออล
  [เอกสาร]  [รายละเอียดเพิ่มเติม]
 • PICs Convention หรือ Rotterdam Convention - สารเคมีและสูตรผสมอันตรายต้องห้ามหรือจำกัดการใช้อย่างเข้มงวด ตามข้อตกลงในอนุสัญญารอตเตอร์ดัม ว่าด้วยการยินยอมเมื่อได้รับแจ้งล่วงหน้า
  [เอกสาร]  [รายละเอียดเพิ่มเติม]
 • POPs : Stockholm Convention on Persistent Organic Pollutant - สารมลพิษตกค้างยาวนาน ตามข้อตกลงในอนุสัญญาสตอกโฮล์มว่าด้วยสารมลพิษตกค้างยาวนาน
  [เอกสาร] [รายละเอียดเพิ่มเติม]
 • Basel Convention on the Control of Transboundary Movements of Hazardous Wastes and their Disposal - ของเสียอันตราย ตามอนุสัญญาบาเซลว่าด้วยการควบคุมการเคลื่อนย้ายข้ามแดนของของเสียอันตรายและการกำจัด
  [เอกสาร] [รายละเอียดเพิ่มเติม]
Annex VI
CMR
Carcinogen (C)
Mutagen (M)
Toxic to Reproduction (R)
 • Annex VI - รายการสารเคมีอันตรายที่กำหนดโดยกฎหมายสหภาพยุโรว่าด้วยการจำแนกประเภท ติดฉลาก และบรรจุภัณฑ์ของสารเคมีและเคมีภัณฑ์ ( European Regulation (EC) No 1272/2008 on Classification, Labelling and Packaging of Substances and Mixtures, CLP Regulation)
  [รายละเอียดและค้นหารายการสารเคมี]
 • CMR - สารที่ระบุใน Annex VI ของกฎหมาย CLP ว่าเป็นสารก่อมะเร็ง (Carcinogen) ก่อการกลายพันธุ์ (Mutagen) และเป็นพิษต่อระบบสืบพันธุ์ (Toxic to Reproduction)
  [รายละเอียดและค้นหารายการสารเคมี]
Candidate list
Annex XIV
Annex XVII
 • Candidate list - สารเคมีอันตราย ที่กำหนดให้มีในผลิตภัณฑ์ได้ไม่เกิน 0.1% โดยน้ำหนัก หรือต้องจดแจ้งหากมีในผลิตภัณฑ์เกิน 0.1% โดยน้ำหนัก ตามกฎหมาย REACH ของสหภาพยุโรป และเป็นสารเคมีอันตรายที่เข้าข่ายไม่อนุญาตให้ใช้หรือวางจำหน่ายในสหภาพยุโรปในอนาคต
  [ดูรายการสารเคมี]
 • Annex XIV - สารเคมีอันตรายที่ไม่อนุญาตให้วางจำหน่ายหรือใช้ในสภาพยุโรปก่อนได้รับอนุญาต รายการสารเคมีทั้งหมดระบุอยู่ ใน Annex XIV ของกฎหมาย REACH
  [รายละเอียดเพิ่มเติม] [ดูรายการสารเคมี]
 • Annex XVII - สารเคมีอันตรายที่จำกัดให้ใช้และวางจำหน่ายตามเงื่อนไขกำหนดใน Annex XVII ของกฎหมาย REACH
  [รายละเอียดเพิ่มเติม] [ดูรายการสารเคมี]
ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับสารนี้
จากข้อมูล กรมวิชาการเกษตร: ไม่พบข้อมูลผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับสารนี้
จากข้อมูล วัตถุอันตรายของ อย.: งดสืบค้นจากฐานข้อมูล อย. ชั่วคราว
ข่าว-บทความที่เกี่ยวข้องกับสารนี้
บอกข่าวเล่าความ - การปฐมพยาบาลผู้ที่ได้รับสารพิษ
บอกข่าวเล่าความ - รัฐแก้ปมสารตกค้างลำไยสด จัดอบรมรมซัลเฟอร์ฯสำเร็จ
บอกข่าวเล่าความ - ไฟไหม้บ่อขยะแพรกษาดับแล้ว โล่ง!!! ไม่พบมลพิษปนเปื้อน
บอกข่าวเล่าความ - ควันพิษคลุ้งปากน้ำไฟไหม้บ่อขยะไม่ยอมวอด สั่งอพยพ-กระทบ 6 เขตกรุงเทพฯ
เรียนรู้จากข่าว - บ่อตีเยื่อโรงงานกระดาษ เป็นข่าวอีกแล้ว!!!
บอกข่าวเล่าความ - อุตสาหกรรมมาบตาพุดเดินหน้าลดสารละเหย
บอกข่าวเล่าความ - หวั่นชาวลำปางได้รับผลกระทบเหมือนแม่เมาะ
บอกข่าวเล่าความ - อย. ดำเนินคดี 129 ราย หลังพบอาหารมีสารปนเปื้อนสูงเกินมาตรฐาน
บอกข่าวเล่าความ - กระทรวงการคลังเล็งรีดภาษีสินค้าก่อมลพิษ
บอกข่าวเล่าความ - เวียดนามสั่งปิดโรงงานพ่นสารพิษ
เรียนรู้จากข่าว - สารเคมี Sodium peroxydisulfate
บอกข่าวเล่าความ - วุฒิสภาแถลงสารพิษมาบตาพุดเสี่ยงเกิดมะเร็ง
บอกข่าวเล่าความ - JGSEE เล็งแก้ปัญหาโรงไฟฟ้าแม่เมาะด้วยเทคโนโลยีถ่านหินสะอาด
บอกข่าวเล่าความ - ศาลปกครองเชียงใหม่ตัดสินสั่ง กฟผ.ชดเชยให้ชาวบ้าน
บอกข่าวเล่าความ - ศาลเสนอสั่ง กฟผ.จ่ายชดเชยคดีผู้ป่วยแม่เมาะ
บอกข่าวเล่าความ - นักวิจัยจุฬาฯ พัฒนาวัสดุดูดซับก๊าซพิษจากเตาเผาขยะ
บอกข่าวเล่าความ - สศช. ดันอุตสาหกรรมเหล็กที่ชายฝั่งทะเลตะวันตก
บอกข่าวเล่าความ - พื้นที่มาบตาพุดยังพบสารก่อมะเร็งเกินมาตรฐาน
บอกข่าวเล่าความ - คพ.สรุปผลการดำเนินงานแก้ไขปัญหามลพิษมาบตาพุด
บอกข่าวเล่าความ - กรมควบคุมมลพิษเผยแม่น้ำหลายสายวิกฤติ