สนับสนุนโดย    
สนับสนุนโดย    
   
สนับสนุนโดย    
ข้อมูลสารเคมี

Mercury

CAS Number:  7439-97-6

EC Number: 231-106-7

2805.40.00 000 Mercury
เลขอ้างอิงตามระบบองค์การสหประชาชาติ
UN Number: 2809 (MERCURY)
UN Class:  8  (สารกัดกร่อน)
UN Sub-Class:  6.1  (สารพิษ)
UN Guide:  172  (แกลเลียมและปรอท)
คำแนะนำความปลอดภัย (SG)
International Chemical Safety Cards (ICSC)
ประเภทสารเคมีเพื่อการเก็บรักษาที่เข้าข่าย
Storage Class 3A: ของเหลวไวไฟ
เงื่อนไข: มีจุดวาบไฟ น้อยกว่าหรือเท่ากับ 60 °C
Storage Class 8A: สารติดไฟที่มีคุณสมบัติกัดกร่อน
เงื่อนไข: ติดไฟได้ (คือมีจุดวาบไฟอยู่ในช่วง 60-93 °C หรือมีจุดวาบไฟ > 93 °C และผสมเข้ากับน้ำไม่ได้)
Storage Class 8B: สารไม่ติดไฟที่มีคุณสมบัติกัดกร่อน
เงื่อนไข: ไม่ติดไฟ
ข้อมูลจากฐานข้อมูลโรคที่เกิดจากการทำงานและสารเคมี
โรคที่เกี่ยวข้อง:  ปรอท, ธาตุ, พิษเรื้อรัง (Mercury, elemental, chronic toxic effect) ,  โรคลมพิษจากการสัมผัส (Contact urticaria)
กระบวนการผลิตที่เกี่ยวข้อง:  กรรมวิธีทางการถ่ายภาพ ,  การขัดทราย , ...
ค่าเฝ้าระวังThai BEIs : ปรอท 20 ไมโครกรัมต่อกรัมครีอะตินีน (Mercury in urine 20 µg/g Cr) เก็บก่อนเข้ากะการทำงานและควรมีระยะห่างจากการสัมผัสครั้งสุดท้ายอย่างน้อย 16 ชั่วโมง (Prior to shift), ...
ค่าขีดจำกัดความเข้มข้นสารเคมี
Mercury (vapor) (as Hg)
CAS No.: 7439-97-6
สหรัฐอเมริกา
US OSHA: 8-hour TWA: 0.1 mg/m3
California OSHA: -
NIOSH: -
ACGIH: -
ญี่ปุ่น
JSOH OEL: 8-hour TWA: 0.025 mg/m3
ออสเตรเลีย
AUS Exposure Std.: 8-hour TWA: 0.003 ppm    8-hour TWA: 0.025 mg/m3
ไทย
Thai PEL: Ceiling: 0.1 mg/m3
ข้อมูลนี้จัดทำและเผยแพร่วันที่ 8 มิถุนายน 2563 โดยเป็นข้อมูลล่าสุด ณ เวลาดังนี้
สหรัฐอเมริกา : US OSHA ณ ปี 2017, California OSHA ณ 4/4/2018, NIOSH ณ 7/7/2016, ACGIH ณ ปี 2018
ญี่ปุ่น: ณ 2018-2019, ออสเตรเลีย: ณ 16/12/2019, ไทย: ณ สิงหาคม 2560
ค่าบ่งชี้ทางชีวภาพ (BEI)
Mercury
CAS No.: 7439-97-6
ประเทศ ชนิดตัวอย่าง ค่าที่วัด BEI ช่วงเวลาเก็บตัวอย่าง
ญี่ปุ่น urine total inorganic mercury 35 μg/g·Cr Not critical
ไทย urine mercury 20 µg/g Cr Prior to shift
ข้อมูลความเป็นอันตรายตามระบบ GHS (อ้างอิงจาก Annex VI of CLP Regulation)
   mercury
คำสัญญาณ
(Signal Word)
อันตราย (Danger)
รูปสัญลักษณ์
(Pictogram)
รหัสความเป็นอันตราย
(Hazard Code)
ข้อความแสดงความเป็นอันตราย
(Hazard Statement)
H360D ***
อาจเกิดอันตรายต่อทารกในครรภ์ (May damage the unborn child)
H330
เป็นอันตรายถึงตายได้เมื่อหายใจเข้าไป (Fatal if inhaled)
H372 **
ทำอันตรายต่ออวัยวะ เมื่อรับสัมผัสเป็นเวลานาน หรือรับสัมผัสซ้ำ (Causes damage to organs through prolonged or repeated exposure)
H410
เป็นพิษร้ายแรงต่อสิ่งมีชีวิตในน้ำ และมีผลกระทบระยะยาว (Very toxic to aquatic life with long lasting effects)
หมายเหตุ
** ยังไม่สามารถระบุอวัยวะทั้งหมดที่ได้รับอันตราย และ/หรือทางรับสัมผัสสารเคมีอย่างเฉพาะเจาะจง
*** In order not to lose information from the harmonised classifications for fertility and development effects under Directive 67/548/EEC, the classifications have been translated only for those effects classifications have been translated only for those effects classified under that Directive.
ความเป็นอันตรายทางกายภาพ  (Physical Hazard)
ไม่มีการจำแนกความเป็นอันตรายทางกายภาพ  (Physical Hazard)
ความเป็นอันตรายทางสุขภาพ  (Health Hazard)
ประเภทความเป็นอันตราย
(Hazard Class and category)
คำอธิบาย
(Decription)
รูปสัญลักษณ์
(Pictogram)
รหัสและข้อความแสดงความเป็นอันตราย
(Hazard Code and Statement)
Acute Tox. 2 * ความเป็นพิษเฉียบพลัน ประเภทย่อย 2
(Acute toxicity Category 2)
H330 เป็นอันตรายถึงตายได้เมื่อหายใจเข้าไป
(Fatal if inhaled)
Repr. 1B ความเป็นพิษต่อระบบสืบพันธุ์ ประเภทย่อย 1B
(Reproductive toxicity Category 1B)
H360D *** อาจเกิดอันตรายต่อทารกในครรภ์
(May damage the unborn child)
STOT RE 1 ความเป็นพิษต่ออวัยวะเป้าหมายอย่างเฉพาะเจาะจงจากการรับสัมผัสซ้ำ ประเภทย่อย 1
(Specific target organ toxicity - repeated exposure Category 1)
H372 ** ทำอันตรายต่ออวัยวะ เมื่อรับสัมผัสเป็นเวลานาน หรือรับสัมผัสซ้ำ
(Causes damage to organs through prolonged or repeated exposure)
หมายเหตุ
* จำแนกความเป็นอันตรายในระดับต่ำสุด สามารถจำแนกในระดับสูงขึ้นได้ หากมีข้อมูลเพิ่มเติมที่เหมาะสม
** ยังไม่สามารถระบุอวัยวะทั้งหมดที่ได้รับอันตราย และ/หรือทางรับสัมผัสสารเคมีอย่างเฉพาะเจาะจง
*** In order not to lose information from the harmonised classifications for fertility and development effects under Directive 67/548/EEC, the classifications have been translated only for those effects classifications have been translated only for those effects classified under that Directive.
ความเป็นอันตรายทางสิ่งแวดล้อม  (Environmental Hazard)
ประเภทความเป็นอันตราย
(Hazard Class and category)
คำอธิบาย
(Decription)
รูปสัญลักษณ์
(Pictogram)
รหัสและข้อความแสดงความเป็นอันตราย
(Hazard Code and Statement)
Aquatic Acute 1 ความเป็นอันตรายเฉียบพลันต่อสิ่งแวดล้อมในน้ำ   ประเภทย่อย 1
(Hazardous to the aquatic environment Acute 1)
H400 เป็นพิษร้ายแรงต่อสิ่งมีชีวิตในน้ำ
(Very toxic to aquatic life)
Aquatic Chronic 1 ความเป็นอันตรายระยะยาวต่อสิ่งแวดล้อมในน้ำ   ประเภทย่อย 1
(Hazardous to the aquatic environment Chronic 1)
H410 เป็นพิษร้ายแรงต่อสิ่งมีชีวิตในน้ำ และมีผลกระทบระยะยาว
(Very toxic to aquatic life with long lasting effects)
อ้างอิงจาก Annex VI of Regulation (EC) No. 1272/2008 (CLP Regulation) อัพเดทถึง The 15th Adaptation to Technical Progress (ATP)
เพื่อใช้ประโยชน์โดยทั่วไป ผู้จัดทำไม่รับผิดชอบต่อผลของการนำไปใช้ทางกฎหมายใดๆ
กฎหมายไทย
กฎหมาย บัญชี / กลุ่ม ชนิด / ประเภท ชื่อสารตามประกาศ เงื่อนไข / รายละเอียด
 วัตถุอันตราย 5.1 3 เมอร์คิวรี หรือ ปรอท (mercury) เว้นแต่ในส่วนที่อยู่ในความรับผิดชอบของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
 ยุทธภัณฑ์        
 สารอันตราย (แรงงาน) - - Mercury (เมอร์คิวรี) -
 ความเข้มข้นสารอันตราย (แรงงาน) - - mercury (เมอร์คิวรี่ (ปรอท)) ขีดจำกัดความเข้มข้นสูงสุดไม่ว่าเวลาใดๆ ในระหว่างทำงาน : 0.1 mg/m3
- - organo (alkyl) mercury (ออกาโน (อัลคิล) เมอคิวรี) ขีดจำกัดความเข้มข้นเฉลี่ยตลอดระยะเวลาทำงานปกติ : 0.01 mg/m3
ขีดจำกัดความเข้มข้นสูงสุดไม่ว่าเวลาใดๆ ในระหว่างทำงาน : 0.04 mg/m3
 ยาเสพติด        
 วัตถุออกฤทธิ์        
กฎหมาย / ระเบียบ / ข้อกำหนด ระดับสากล
Montreal
PICs
POPs
Basel
 • Montreal Protocol - สารทำลายโอโซนในชั้นบรรยากาศ ตามข้อตกลงในพีธีสารมอนทรีออล
  [เอกสาร]  [รายละเอียดเพิ่มเติม]
 • PICs Convention หรือ Rotterdam Convention - สารเคมีและสูตรผสมอันตรายต้องห้ามหรือจำกัดการใช้อย่างเข้มงวด ตามข้อตกลงในอนุสัญญารอตเตอร์ดัม ว่าด้วยการยินยอมเมื่อได้รับแจ้งล่วงหน้า
  [เอกสาร]  [รายละเอียดเพิ่มเติม]
 • POPs : Stockholm Convention on Persistent Organic Pollutant - สารมลพิษตกค้างยาวนาน ตามข้อตกลงในอนุสัญญาสตอกโฮล์มว่าด้วยสารมลพิษตกค้างยาวนาน
  [เอกสาร] [รายละเอียดเพิ่มเติม]
 • Basel Convention on the Control of Transboundary Movements of Hazardous Wastes and their Disposal - ของเสียอันตราย ตามอนุสัญญาบาเซลว่าด้วยการควบคุมการเคลื่อนย้ายข้ามแดนของของเสียอันตรายและการกำจัด
  [เอกสาร] [รายละเอียดเพิ่มเติม]
Annex VI
CMR
Carcinogen (C)
Mutagen (M)
Toxic to Reproduction (R)
 • Annex VI - รายการสารเคมีอันตรายที่กำหนดโดยกฎหมายสหภาพยุโรว่าด้วยการจำแนกประเภท ติดฉลาก และบรรจุภัณฑ์ของสารเคมีและเคมีภัณฑ์ ( European Regulation (EC) No 1272/2008 on Classification, Labelling and Packaging of Substances and Mixtures, CLP Regulation)
  [รายละเอียดและค้นหารายการสารเคมี]
 • CMR - สารที่ระบุใน Annex VI ของกฎหมาย CLP ว่าเป็นสารก่อมะเร็ง (Carcinogen) ก่อการกลายพันธุ์ (Mutagen) และเป็นพิษต่อระบบสืบพันธุ์ (Toxic to Reproduction)
  [รายละเอียดและค้นหารายการสารเคมี]
Candidate list
Annex XIV
Annex XVII
 • Candidate list - สารเคมีอันตราย ที่กำหนดให้มีในผลิตภัณฑ์ได้ไม่เกิน 0.1% โดยน้ำหนัก หรือต้องจดแจ้งหากมีในผลิตภัณฑ์เกิน 0.1% โดยน้ำหนัก ตามกฎหมาย REACH ของสหภาพยุโรป และเป็นสารเคมีอันตรายที่เข้าข่ายไม่อนุญาตให้ใช้หรือวางจำหน่ายในสหภาพยุโรปในอนาคต
  [ดูรายการสารเคมี]
 • Annex XIV - สารเคมีอันตรายที่ไม่อนุญาตให้วางจำหน่ายหรือใช้ในสภาพยุโรปก่อนได้รับอนุญาต รายการสารเคมีทั้งหมดระบุอยู่ ใน Annex XIV ของกฎหมาย REACH
  [รายละเอียดเพิ่มเติม] [ดูรายการสารเคมี]
 • Annex XVII - สารเคมีอันตรายที่จำกัดให้ใช้และวางจำหน่ายตามเงื่อนไขกำหนดใน Annex XVII ของกฎหมาย REACH
  [รายละเอียดเพิ่มเติม] [ดูรายการสารเคมี]
ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับสารนี้
จากข้อมูล กรมวิชาการเกษตร: ไม่พบข้อมูลผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับสารนี้
จากข้อมูล วัตถุอันตรายของ อย.: งดสืบค้นจากฐานข้อมูล อย. ชั่วคราว
ข่าว-บทความที่เกี่ยวข้องกับสารนี้
บอกข่าวเล่าความ - อย. เตือนภัยวัยรุ่นใช้ “ทิ้นท์” ทาปาก ระวัง!!! เจอของไม่ได้มาตรฐาน
บอกข่าวเล่าความ - การจัดการขยะอันตราย หรือวัตถุอันตรายในภาวะน้ำท่วม
บอกข่าวเล่าความ - ข้าวจีนเกือบ 10 % ปนเปื้อนแคดเมียมเกินมาตรฐาน
สารเคมีที่เป็นข่าวระดับโลก - ปรอท - มินามาตะ
บอกข่าวเล่าความ - ตรวจสุขภาพคนมาบตาพุดคืบหน้า
บอกข่าวเล่าความ - อย. ประกาศรายชื่อเครื่องสำอางอันตรายเพิ่มอีก 26 รายการ
บอกข่าวเล่าความ - อย. ดำเนินคดี 129 ราย หลังพบอาหารมีสารปนเปื้อนสูงเกินมาตรฐาน
บอกข่าวเล่าความ - สระแก้วตรวจเข้มเครื่องสำอางอันตราย สั่งห้ามขายในฝั่งไทย
บอกข่าวเล่าความ - อย. ประกาศรายชื่อเครื่องสำอางอันตรายเพิ่มอีก 14 รายการ
บอกข่าวเล่าความ - ผลการศึกษาระบุ 1 ใน 3 ของของเล่นเด็กในสหรัฐมีสารเคมีเป็นพิษ
บอกข่าวเล่าความ - อย. ประกาศรายชื่อเครื่องสำอางอันตรายเพิ่มอีก 18 รายการ
บอกข่าวเล่าความ - อียูห้ามวางจำหน่ายหลอดไฟไส้แบบเก่าแล้ว
บอกข่าวเล่าความ - อย. ประกาศรายชื่อเครื่องสำอางอันตรายเพิ่มอีก 8 รายการ
บอกข่าวเล่าความ - Beauty Toxic ภัยเงียบจากเครื่องสำอาง
บอกข่าวเล่าความ - อย. ประกาศรายชื่อเครื่องสำอางอันตรายเพิ่มอีก 22 รายการ
บอกข่าวเล่าความ - ผลสำรวจชี้แหล่งน้ำมันในขั้วโลกเหนือมีมากกว่าที่คาดไว้
บอกข่าวเล่าความ - อย. ประกาศรายชื่อเครื่องสำอางอันตรายเพิ่มอีก 21 รายการ
บอกข่าวเล่าความ - อย. เผยเครื่องสำอางที่มีสารอันตรายเพิ่มอีก 40 รายการ
บอกข่าวเล่าความ - อย. บุกจับผู้ผลิตเครื่องสำอางผสมสารห้ามใช้ย่านบางบัวทอง
บอกข่าวเล่าความ - UNEP ร้องนานาชาติ ร่วมใจต้านภัยสารปรอท
บอกข่าวเล่าความ - ผลตรวจเครื่องสำอางในช่วง 5 ปี ยังคงพบสารต้องห้ามเพียบ
บอกข่าวเล่าความ - อย. บุกจับโรงงานพลาสติกลักลอบผลิตเครื่องสำอางอันตราย
บอกข่าวเล่าความ - สธ. ทลายแหล่งลักลอบผลิตเครื่องสำอางผิดกฎหมาย 2 แห่ง
เคมีทรรศนะเชิงนโยบาย - ของเสียอันตรายจากบ้านเรือน อันตรายถ้าจัดการไม่ถูกวิธี
สาระเคมีภัณฑ์ - รู้จักของใช้อันตรายในบ้าน
บอกข่าวเล่าความ - อย. เปิดเผยกรณีเจลทาปากทินท์ (Tint)
บอกข่าวเล่าความ - กรมอนามัยแนะเลือกใช้ถุงพลาสติกอย่างระมัดระวัง
บอกข่าวเล่าความ - ชาวบ้านเรียกร้องปิดบ่อขยะอุตสาหกรรมถาวร
บอกข่าวเล่าความ - อย. ตรวจพบเครื่องสำอางผสมสารห้ามใช้อีก 18 รายการ
บอกข่าวเล่าความ - อย. ประกาศรายชื่อเครื่องสำอางอันตรายเพิ่มอีก 13 รายการ
บอกข่าวเล่าความ - อย. เอาผิดบริษัทนำเข้าอาหารที่ไม่ปลอดภัย
บอกข่าวเล่าความ - EU ปรับร่างระเบียบมาตรฐานความปลอดภัยในสินค้าเด็ก
บอกข่าวเล่าความ - อย. ประกาศรายชื่อเครื่องสำอางอันตรายเพิ่มอีก 25 รายการ
บอกข่าวเล่าความ - ปลาหิมะปนเปื้อนสารปรอท อันตรายถึงขั้นสมองฝ่อ
บอกข่าวเล่าความ - อย. ประกาศรายชื่อเครื่องสำอางอันตรายเพิ่มอีก 23 รายการ
บอกข่าวเล่าความ - อย. บุกจับเครื่องสำอางอันตรายมูลค่านับล้านบาท
บอกข่าวเล่าความ - พบสารสกัดจากแก่นมะหาดทำให้ผิวขาว
บอกข่าวเล่าความ - การันตีเครื่องในหมูปลอดภัย หากพบสารปนเปื้อนส่งกลับหมด
บอกข่าวเล่าความ - ชาวเมืองมินามาตะให้ความรู้เรื่องสิ่งแวดล้อม
บอกข่าวเล่าความ - คพ. กำหนดรายการสินค้าและบริการสีเขียว
บอกข่าวเล่าความ - อย. เตือนผู้หญิงระวังเครื่องสำอางปลอม
บอกข่าวเล่าความ - สารปรอทจากการฉีดวัคซีนไม่เป็นอันตราย
บอกข่าวเล่าความ - อย. ประกาศรายชื่อเครื่องสำอางอันตรายเพิ่มอีก 26 รายการ
บอกข่าวเล่าความ - ก๊าซเรือนกระจกทะลุจุดสูงสุดอีกแล้ว
บอกข่าวเล่าความ - อย. แถลงผลการดำเนินคดีผู้ฝ่าฝืนพระราชบัญญัติอาหารครั้งล่าสุด
บอกข่าวเล่าความ - ตรวจพบครีมบำรุงผิวขาวจากจีนมีสารปนเปื้อน
บอกข่าวเล่าความ - UNEP จัดประชุมหาทางลดปรอทสะสมในโลก
สาระเคมีภัณฑ์ - โลหะหนัก : ตัวการปัญหาสิ่งแวดล้อม
พิษภัยใกล้ตัว - ปรอทวัดไข้ (Thermometer)
พิษภัยใกล้ตัว - ปรอท – โรคมินามาตะ