สนับสนุนโดย    
สนับสนุนโดย    
   
สนับสนุนโดย    
ข้อมูลสารเคมี

Lead

CAS Number:  7439-92-1

EC Number: 231-100-4

7804.20.00 001 LEAD IN POWDER FORM
7804.20.00 002 LEAD IN FLAKE FORM
เลขอ้างอิงตามระบบองค์การสหประชาชาติ
UN Number: 3077 (ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, SOLID, N.O.S.)
UN Class:  9  (สารหรือสิ่งของอันตรายเบ็ดเตล็ด)
UN Sub-Class:  -
UN Guide:  171  (สาร (อันตรายน้อยถึงกลาง))
UN Number: 3082 (ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID, N.O.S.)
UN Class:  9  (สารหรือสิ่งของอันตรายเบ็ดเตล็ด)
UN Sub-Class:  -
UN Guide:  171  (สาร (อันตรายน้อยถึงกลาง))
เอกสารข้อมูลความปลอดภัย (SDS)
คำแนะนำความปลอดภัย (SG)
International Chemical Safety Cards (ICSC)
0052 ไม่มีเอกสารไทย  /  เอกสารอังกฤษ
ประเภทสารเคมีเพื่อการเก็บรักษาที่เข้าข่าย
ข้อมูลจากฐานข้อมูลโรคที่เกิดจากการทำงานและสารเคมี
โรคที่เกี่ยวข้อง:  ตะกั่ว, พิษเรื้อรัง (Lead, subacute toxic effect) ,  เป็นหมัน, ชาย (Infertility, male)
กระบวนการผลิตที่เกี่ยวข้อง:  การขัดทราย ,  การเชื่อม , ...
ค่าเฝ้าระวังThai BEIs : ตะกั่ว 30 ไมโครกรัมต่อ 100 มิลลิลิตรเลือด (Lead in blood 30 µg/100 ml) เก็บเวลาใดก็ได้ ตามดุลยพินิจของผู้ตรวจ (Not critical), ...
ค่าขีดจำกัดความเข้มข้นสารเคมี
ชื่อสาร / CAS No.:
Lead and compounds (as Pb) 7439-92-1
สหรัฐอเมริกา
US OSHA: -
California OSHA: 8-hour TWA: 0.05 mg/m3 (inorganic)
NIOSH: 10-hour TWA: 0.05 mg/m3
ACGIH: 8-hour TWA: 0.05 mg/m3
ญี่ปุ่น
JSOH OEL: -
ไทย
Thai PEL: 0.05 mg/m3
ข้อมูลนี้จัดทำและเผยแพร่วันที่ 8 มิถุนายน 2563 โดยเป็นข้อมูลล่าสุด ณ เวลาดังนี้
สหรัฐอเมริกา : US OSHA ณ ปี 2017, California OSHA ณ 4/4/2018, NIOSH ณ 7/7/2016, ACGIH ณ ปี 2018
ญี่ปุ่น: ณ 2018-2019, ไทย: ณ สิงหาคม 2560
ค่าบ่งชี้ทางชีวภาพ (BEI)
ประเทศ ชนิดตัวอย่าง ค่าที่วัด BEI ช่วงเวลาเก็บตัวอย่าง
ญี่ปุ่น blood Lead 15 μg/100 ml Not critical
ไทย Blood Lead 30 µg/100 ml Not critical
ญี่ปุ่น blood Protoporphyrin 200 μg/100 ml·RBC; 80 μg/100 ml·blood Not critical; (After one month or more since consecutive exposure)
ญี่ปุ่น urine δ-Aminolevulinic acid 5 mg/l Not critical (After one month or more since consecutive exposure)
ญี่ปุ่น blood Lead 15 μg/100 ml Not critical
ญี่ปุ่น blood Protoporphyrin 200 μg/100 ml·RBC; 80 μg/100 ml·blood Not critical; (After one month or more since consecutive exposure)
ญี่ปุ่น urine δ-Aminolevulinic acid 5 mg/l Not critical (After one month or more since consecutive exposure)
ข้อมูลความเป็นอันตรายตามระบบ GHS (อ้างอิงจาก Annex VI of CLP Regulation)
ข้อมูลการจำแนกความเป็นอันตรายนี้ อ้างอิงจาก Annex VI of Regulation (EC) No 1272/2008 (CLP Regulation)
เพื่อใช้ประโยชน์โดยทั่วไป ผู้จัดทำไม่รับผิดชอบต่อผลของการนำไปใช้ทางกฎหมายใดๆ
กฎหมายไทย
กฎหมาย บัญชี / กลุ่ม ชนิด / ประเภท ชื่อสารตามประกาศ เงื่อนไข / รายละเอียด
 วัตถุอันตราย 5.1 3 ผงตะกั่ว (lead powder) -
 ยุทธภัณฑ์        
 สารอันตราย (แรงงาน)        
 ความเข้มข้นสารอันตราย (แรงงาน) - - lead inorganic, as Pb (ตะกั่วอนินทรีย์ ในรูปของตะกั่ว) ขีดจำกัดความเข้มข้นเฉลี่ยตลอดระยะเวลาทำงานปกติ : 0.05 mg/m3
 ยาเสพติด        
 วัตถุออกฤทธิ์        
กฎหมาย / ระเบียบ / ข้อกำหนด ระดับสากล
Montreal
PICs
POPs
Basel
 • Montreal Protocol - สารทำลายโอโซนในชั้นบรรยากาศ ตามข้อตกลงในพีธีสารมอนทรีออล
  [เอกสาร]  [รายละเอียดเพิ่มเติม]
 • PICs Convention หรือ Rotterdam Convention - สารเคมีและสูตรผสมอันตรายต้องห้ามหรือจำกัดการใช้อย่างเข้มงวด ตามข้อตกลงในอนุสัญญารอตเตอร์ดัม ว่าด้วยการยินยอมเมื่อได้รับแจ้งล่วงหน้า
  [เอกสาร]  [รายละเอียดเพิ่มเติม]
 • POPs : Stockholm Convention on Persistent Organic Pollutant - สารมลพิษตกค้างยาวนาน ตามข้อตกลงในอนุสัญญาสตอกโฮล์มว่าด้วยสารมลพิษตกค้างยาวนาน
  [เอกสาร] [รายละเอียดเพิ่มเติม]
 • Basel Convention on the Control of Transboundary Movements of Hazardous Wastes and their Disposal - ของเสียอันตราย ตามอนุสัญญาบาเซลว่าด้วยการควบคุมการเคลื่อนย้ายข้ามแดนของของเสียอันตรายและการกำจัด
  [เอกสาร] [รายละเอียดเพิ่มเติม]
Annex VI
CMR
Carcinogen (C)
Mutagen (M)
Toxic to Reproduction (R)
 • Annex VI - รายการสารเคมีอันตรายที่กำหนดโดยกฎหมายสหภาพยุโรว่าด้วยการจำแนกประเภท ติดฉลาก และบรรจุภัณฑ์ของสารเคมีและเคมีภัณฑ์ ( European Regulation (EC) No 1272/2008 on Classification, Labelling and Packaging of Substances and Mixtures, CLP Regulation)
  [รายละเอียดและค้นหารายการสารเคมี]
 • CMR - สารที่ระบุใน Annex VI ของกฎหมาย CLP ว่าเป็นสารก่อมะเร็ง (Carcinogen) ก่อการกลายพันธุ์ (Mutagen) และเป็นพิษต่อระบบสืบพันธุ์ (Toxic to Reproduction)
  [รายละเอียดและค้นหารายการสารเคมี]
Candidate list
Annex XIV
Annex XVII
 • Candidate list - สารเคมีอันตราย ที่กำหนดให้มีในผลิตภัณฑ์ได้ไม่เกิน 0.1% โดยน้ำหนัก หรือต้องจดแจ้งหากมีในผลิตภัณฑ์เกิน 0.1% โดยน้ำหนัก ตามกฎหมาย REACH ของสหภาพยุโรป และเป็นสารเคมีอันตรายที่เข้าข่ายไม่อนุญาตให้ใช้หรือวางจำหน่ายในสหภาพยุโรปในอนาคต
  [ดูรายการสารเคมี]
 • Annex XIV - สารเคมีอันตรายที่ไม่อนุญาตให้วางจำหน่ายหรือใช้ในสภาพยุโรปก่อนได้รับอนุญาต รายการสารเคมีทั้งหมดระบุอยู่ ใน Annex XIV ของกฎหมาย REACH
  [รายละเอียดเพิ่มเติม] [ดูรายการสารเคมี]
 • Annex XVII - สารเคมีอันตรายที่จำกัดให้ใช้และวางจำหน่ายตามเงื่อนไขกำหนดใน Annex XVII ของกฎหมาย REACH
  [รายละเอียดเพิ่มเติม] [ดูรายการสารเคมี]
ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับสารนี้
จากข้อมูล กรมวิชาการเกษตร: ไม่พบข้อมูลผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับสารนี้
จากข้อมูล วัตถุอันตรายของ อย.:
ข่าว-บทความที่เกี่ยวข้องกับสารนี้
สาระเคมีภัณฑ์ - เสี่ยงเพื่อสวยอาจซวยได้
สารเคมีที่เป็นข่าวระดับโลก - กรมวิทย์ เผยผลตรวจกล่องอาหารพลาสติกสีดำ มีมาตรฐานทุกตัวอย่าง หลังอังกฤษตรวจพบสารโบรมีน ตะกั่ว ปนเปื้อน แนะเลือกใช้ภาชนะบรรจุอาหารให้เหมาะกับคุณสมบัติของวัสดุ ได้มาตรฐาน
บอกข่าวเล่าความ - ระวัง!!! ดื่มน้ำตู้หยอดเหรียญ มีเชื้อก่อโรคอาหารเป็นพิษ
บอกข่าวเล่าความ - ชี้ตะกั่วในสีทาบ้านอันตราย พบเด็กเล็กกว่า 50% เสี่ยง!!!
บอกข่าวเล่าความ - อย. เตือนภัยวัยรุ่นใช้ “ทิ้นท์” ทาปาก ระวัง!!! เจอของไม่ได้มาตรฐาน
บอกข่าวเล่าความ - เด็กกว่า 500 คนเหยื่อล่าสุดของภัยสารตะกั่วในจีน
บอกข่าวเล่าความ - การจัดการขยะอันตราย หรือวัตถุอันตรายในภาวะน้ำท่วม
บอกข่าวเล่าความ - ข้าวจีนเกือบ 10 % ปนเปื้อนแคดเมียมเกินมาตรฐาน
บอกข่าวเล่าความ - กรีนพีชบุกกระทรวงทรัพยากรฯ มอบตะกอนดินปนเปื้อนสารพิษ
บอกข่าวเล่าความ - เซ่นพิษสารตะกั่วเหมืองทองไนจีเรีย 163 คน
เรียนรู้จากข่าว - ไฮโดรเจนจากแบตเตอรี่รถยนต์
บอกข่าวเล่าความ - อย. ประกาศรายชื่อเครื่องสำอางอันตรายเพิ่มอีก 26 รายการ
บอกข่าวเล่าความ - อย. ดำเนินคดี 129 ราย หลังพบอาหารมีสารปนเปื้อนสูงเกินมาตรฐาน
บอกข่าวเล่าความ - สารตะกั่วพ่นพิษใส่ชาวจีนอีกเกือบ 200 คน
บอกข่าวเล่าความ - อย. ประกาศรายชื่อเครื่องสำอางอันตรายเพิ่มอีก 14 รายการ
บอกข่าวเล่าความ - ผลการศึกษาระบุ 1 ใน 3 ของของเล่นเด็กในสหรัฐมีสารเคมีเป็นพิษ
บอกข่าวเล่าความ - อย. ประกาศรายชื่อเครื่องสำอางอันตรายเพิ่มอีก 18 รายการ
สาระเคมีภัณฑ์ - สีทาบ้านที่ขายใน 10 ประเทศกำลังพัฒนายังมีตะกั่วสูง
บอกข่าวเล่าความ - อย. เตรียมเสนอให้เหล็กดัดฟันเป็นเครื่องมือแพทย์
บอกข่าวเล่าความ - อย. ประกาศรายชื่อเครื่องสำอางอันตรายเพิ่มอีก 8 รายการ
บอกข่าวเล่าความ - Beauty Toxic ภัยเงียบจากเครื่องสำอาง
บอกข่าวเล่าความ - มลพิษในแม่น้ำโขง อาจทำให้โลมาอิรวดีสูญพันธุ์ในไม่ช้า
บอกข่าวเล่าความ - ผลสำรวจชี้แหล่งน้ำมันในขั้วโลกเหนือมีมากกว่าที่คาดไว้
สาระเคมีภัณฑ์ - รู้จักของใช้อันตรายในบ้าน
บอกข่าวเล่าความ - อย. เปิดเผยกรณีเจลทาปากทินท์ (Tint)
บอกข่าวเล่าความ - กรมอนามัยแนะเลือกใช้ถุงพลาสติกอย่างระมัดระวัง
บอกข่าวเล่าความ - พบวิธีขจัดสารตะกั่วที่ปนเปื้อนในเลือด
บอกข่าวเล่าความ - ของเล่นเด็กปนเปื้อนตะกั่วยังมีขายให้เห็นอยู่หน้าโรงเรียน
เคมีทรรศนะเชิงนโยบาย - การจัดการสินค้าที่มีอันตรายต่อผู้บริโภค
บอกข่าวเล่าความ - อย. เอาผิดบริษัทนำเข้าอาหารที่ไม่ปลอดภัย
บอกข่าวเล่าความ - EU ปรับร่างระเบียบมาตรฐานความปลอดภัยในสินค้าเด็ก
บอกข่าวเล่าความ - ปลาหิมะปนเปื้อนสารปรอท อันตรายถึงขั้นสมองฝ่อ
เคมีทรรศนะเชิงนโยบาย - ถ้าเราเปลี่ยน โลกของเราก็เปลี่ยน
บอกข่าวเล่าความ - ตะกั่ว...ศัตรูร้ายของข้าว
บอกข่าวเล่าความ - สศช. ดันอุตสาหกรรมเหล็กที่ชายฝั่งทะเลตะวันตก
บอกข่าวเล่าความ - บังคับรถยนต์ผลิตใหม่ต้องได้มาตรฐาน EURO 4
บอกข่าวเล่าความ - รับสารตะกั่วตั้งแต่เด็กทำให้สมองเสียหายถาวร
เรียนรู้จากข่าว - แฟชั่นลวดดัดฟัน... ภัยที่แฝงอยู่
บอกข่าวเล่าความ - สคบ. เตือนผู้บริโภคระวังอันตรายจากสารตะกั่ว
บอกข่าวเล่าความ - ผู้ปกครองหวั่นของเล่นเด็กปนเปื้อนสารพิษ
บอกข่าวเล่าความ - ระวังโรคจากน้ำดื่ม... ภัยเงียบใกล้ตัว
สาระเคมีภัณฑ์ - พลาสติกในชีวิตประจำวัน : ตอนที่ 7 โพลีโพรพิลีน
บอกข่าวเล่าความ - Health Canada เรียกคืนสมุดบันทึกที่เข้าเล่มด้วยลวด
สาระเคมีภัณฑ์ - พลาสติกในชีวิตประจำวัน : ตอนที่ 4 โพลีเอทิลีน
บอกข่าวเล่าความ - การันตีเครื่องในหมูปลอดภัย หากพบสารปนเปื้อนส่งกลับหมด
สาระเคมีภัณฑ์ - พลาสติกในชีวิตประจำวัน : ตอนที่ 2 โพลีไวนิลคลอไรด์
บอกข่าวเล่าความ - อากาศเป็นพิษจากควันรถ ทำความจำเด็กต่ำ
บอกข่าวเล่าความ - คพ. กำหนดรายการสินค้าและบริการสีเขียว
บอกข่าวเล่าความ - โรงงานเซรามิกลำปางผ่านมาตรฐานปลอดสารตะกั่ว
บอกข่าวเล่าความ - คพ.สรุปผลการดำเนินงานแก้ไขปัญหามลพิษมาบตาพุด
บอกข่าวเล่าความ - เซรามิกลำปางไร้สารตะกั่ว
บอกข่าวเล่าความ - สินค้าจีนฉาว ถูกเรียกคืนอีกแล้ว
บอกข่าวเล่าความ - อย. แถลงผลการดำเนินคดีผู้ฝ่าฝืนพระราชบัญญัติอาหารครั้งล่าสุด
บอกข่าวเล่าความ - กรมอนามัยแนะใช้หม้อก๋วยเตี๋ยวอนามัย
บอกข่าวเล่าความ - อเมริกาเรียกเก็บเครื่องประดับสำหรับเด็กจากจีนและบางส่วนจากไทย
บอกข่าวเล่าความ - อันตรายจากสารตะกั่วที่เคลือบลายในจานส่งผลไอคิวต่ำ
บอกข่าวเล่าความ - หลายหน่วยงานในสหรัฐทดสอบสินค้าเกี่ยวกับเด็กพบสารตะกั่วเจือปน
บอกข่าวเล่าความ - เอ็นจีโอในสหรัฐเผยชื่อ 10 อันดับของเล่นอันตราย
สาระเคมีภัณฑ์ - อันตรายจากสารเคมีในที่ทำงานควบคุมได้
พิษภัยใกล้ตัว - ตะกั่ว
พิษภัยใกล้ตัว - งานบัดกรี
พิษภัยใกล้ตัว - งานพ่นสี
พิษภัยใกล้ตัว - งานเครื่องปั้นดินเผา