สนับสนุนโดย    
สนับสนุนโดย    
   
สนับสนุนโดย    
ข้อมูลสารเคมี

Lead

CAS Number:  7439-92-1

EC Number: 231-100-4

7804.20.00 001 LEAD IN POWDER FORM
7804.20.00 002 LEAD IN FLAKE FORM
เลขอ้างอิงตามระบบองค์การสหประชาชาติ
UN Number: 3077 (ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, SOLID, N.O.S.)
UN Class:  9  (สารหรือสิ่งของอันตรายเบ็ดเตล็ด)
UN Sub-Class:  -
UN Guide:  171  (สาร (อันตรายน้อยถึงกลาง))
UN Number: 3082 (ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID, N.O.S.)
UN Class:  9  (สารหรือสิ่งของอันตรายเบ็ดเตล็ด)
UN Sub-Class:  -
UN Guide:  171  (สาร (อันตรายน้อยถึงกลาง))
คำแนะนำความปลอดภัย (SG)
International Chemical Safety Cards (ICSC)
ประเภทสารเคมีเพื่อการเก็บรักษาที่เข้าข่าย
ข้อมูลจากฐานข้อมูลโรคที่เกิดจากการทำงานและสารเคมี
โรคที่เกี่ยวข้อง:  ตะกั่ว, พิษเรื้อรัง (Lead, subacute toxic effect) ,  เป็นหมัน, ชาย (Infertility, male)
กระบวนการผลิตที่เกี่ยวข้อง:  การขัดทราย ,  การเชื่อม , ...
ค่าเฝ้าระวังThai BEIs : ตะกั่ว 30 ไมโครกรัมต่อ 100 มิลลิลิตรเลือด (Lead in blood 30 µg/100 ml) เก็บเวลาใดก็ได้ ตามดุลยพินิจของผู้ตรวจ (Not critical), ...
ค่าขีดจำกัดความเข้มข้นสารเคมี
Lead and compounds (as Pb)
CAS No.: 7439-92-1
สหรัฐอเมริกา
US OSHA: -
California OSHA: 8-hour TWA: 0.05 mg/m3 (inorganic)
NIOSH: 10-hour TWA: 0.05 mg/m3
ACGIH: 8-hour TWA: 0.05 mg/m3
ญี่ปุ่น
JSOH OEL: 8-hour TWA: 0.03 ( except alkyl lead compounds) mg/m3
ออสเตรเลีย
AUS Exposure Std.: -
ไทย
Thai PEL: 8-hour TWA: 0.05 mg/m3
Lead, inorganic dusts & fumes (as Pb)
CAS No.: -
สหรัฐอเมริกา
US OSHA: -
California OSHA: -
NIOSH: -
ACGIH: -
ญี่ปุ่น
JSOH OEL: -
ออสเตรเลีย
AUS Exposure Std.: 8-hour TWA: 0.05 mg/m3
ไทย
Thai PEL: -
ข้อมูลนี้จัดทำและเผยแพร่วันที่ 8 มิถุนายน 2563 โดยเป็นข้อมูลล่าสุด ณ เวลาดังนี้
สหรัฐอเมริกา : US OSHA ณ ปี 2017, California OSHA ณ 4/4/2018, NIOSH ณ 7/7/2016, ACGIH ณ ปี 2018
ญี่ปุ่น: ณ 2018-2019, ออสเตรเลีย: ณ 16/12/2019, ไทย: ณ สิงหาคม 2560
ค่าบ่งชี้ทางชีวภาพ (BEI)
Lead
CAS No.: 7439-92-1
ประเทศ ชนิดตัวอย่าง ค่าที่วัด BEI ช่วงเวลาเก็บตัวอย่าง
ญี่ปุ่น blood Lead 15 μg/100 ml Not critical
ไทย Blood Lead 30 µg/100 ml Not critical
ญี่ปุ่น blood Protoporphyrin 200 μg/100 ml·RBC; 80 μg/100 ml·blood Not critical; (After one month or more since consecutive exposure)
ญี่ปุ่น urine δ-Aminolevulinic acid 5 mg/l Not critical (After one month or more since consecutive exposure)
Lead compounds (except alkyl lead compounds)
CAS No.: -
ประเทศ ชนิดตัวอย่าง ค่าที่วัด BEI ช่วงเวลาเก็บตัวอย่าง
ญี่ปุ่น blood Lead 15 μg/100 ml Not critical
ญี่ปุ่น blood Protoporphyrin 200 μg/100 ml·RBC; 80 μg/100 ml·blood Not critical; (After one month or more since consecutive exposure)
ญี่ปุ่น urine δ-Aminolevulinic acid 5 mg/l Not critical (After one month or more since consecutive exposure)
ข้อมูลความเป็นอันตรายตามระบบ GHS (อ้างอิงจาก Annex VI of CLP Regulation)
   lead powder; [particle diameter < 1 mm]
คำสัญญาณ
(Signal Word)
อันตราย (Danger)
รูปสัญลักษณ์
(Pictogram)
รหัสความเป็นอันตราย
(Hazard Code)
ข้อความแสดงความเป็นอันตราย
(Hazard Statement)
H360FD
อาจเกิดอันตรายต่อการเจริญพันธุ์และทารกในครรภ์ (May damage fertility. May damage the unborn child)
H362
อาจก่อให้เกิดอันตรายต่อเด็กที่ได้รับการเลี้ยงด้วยน้ำนมมารดา (May cause harm to breast-fed children)
H410
เป็นพิษร้ายแรงต่อสิ่งมีชีวิตในน้ำ และมีผลกระทบระยะยาว (Very toxic to aquatic life with long lasting effects)
ความเป็นอันตรายทางกายภาพ  (Physical Hazard)
ไม่มีการจำแนกความเป็นอันตรายทางกายภาพ  (Physical Hazard)
ความเป็นอันตรายทางสุขภาพ  (Health Hazard)
ประเภทความเป็นอันตราย
(Hazard Class and category)
คำอธิบาย
(Decription)
รูปสัญลักษณ์
(Pictogram)
รหัสและข้อความแสดงความเป็นอันตราย
(Hazard Code and Statement)
Lact. ความเป็นพิษต่อระบบสืบพันธุ์ มีผลกระทบต่อหรือผ่านน้ำนมแม่
(Reproductive toxicity Additional category for effects on or via lactation)
-
H362 อาจก่อให้เกิดอันตรายต่อเด็กที่ได้รับการเลี้ยงด้วยน้ำนมมารดา
(May cause harm to breast-fed children)
Repr. 1A ความเป็นพิษต่อระบบสืบพันธุ์ ประเภทย่อย 1A
(Reproductive toxicity Category 1A)
H360FD อาจเกิดอันตรายต่อการเจริญพันธุ์และทารกในครรภ์
(May damage fertility. May damage the unborn child)
ความเป็นอันตรายตามขีดจำกัดความเข้มข้น, ค่า ATE (Acute toxicity point estimate)
Repr. 1A; : C ≥ 0,03 %
ความเป็นอันตรายทางสิ่งแวดล้อม  (Environmental Hazard)
ประเภทความเป็นอันตราย
(Hazard Class and category)
คำอธิบาย
(Decription)
รูปสัญลักษณ์
(Pictogram)
รหัสและข้อความแสดงความเป็นอันตราย
(Hazard Code and Statement)
Aquatic Acute 1 ความเป็นอันตรายเฉียบพลันต่อสิ่งแวดล้อมในน้ำ   ประเภทย่อย 1
(Hazardous to the aquatic environment Acute 1)
H400 เป็นพิษร้ายแรงต่อสิ่งมีชีวิตในน้ำ
(Very toxic to aquatic life)
Aquatic Chronic 1 ความเป็นอันตรายระยะยาวต่อสิ่งแวดล้อมในน้ำ   ประเภทย่อย 1
(Hazardous to the aquatic environment Chronic 1)
H410 เป็นพิษร้ายแรงต่อสิ่งมีชีวิตในน้ำ และมีผลกระทบระยะยาว
(Very toxic to aquatic life with long lasting effects)
ความเป็นอันตรายตามขีดจำกัดความเข้มข้น, ค่า M-factor
M=1 (Acute)
M=10 (Chronic)
   lead massive: [particle diameter ≥ 1 mm]
คำสัญญาณ
(Signal Word)
อันตราย (Danger)
รูปสัญลักษณ์
(Pictogram)
รหัสความเป็นอันตราย
(Hazard Code)
ข้อความแสดงความเป็นอันตราย
(Hazard Statement)
H360FD
อาจเกิดอันตรายต่อการเจริญพันธุ์และทารกในครรภ์ (May damage fertility. May damage the unborn child)
H362
อาจก่อให้เกิดอันตรายต่อเด็กที่ได้รับการเลี้ยงด้วยน้ำนมมารดา (May cause harm to breast-fed children)
ความเป็นอันตรายทางกายภาพ  (Physical Hazard)
ไม่มีการจำแนกความเป็นอันตรายทางกายภาพ  (Physical Hazard)
ความเป็นอันตรายทางสุขภาพ  (Health Hazard)
ประเภทความเป็นอันตราย
(Hazard Class and category)
คำอธิบาย
(Decription)
รูปสัญลักษณ์
(Pictogram)
รหัสและข้อความแสดงความเป็นอันตราย
(Hazard Code and Statement)
Lact. ความเป็นพิษต่อระบบสืบพันธุ์ มีผลกระทบต่อหรือผ่านน้ำนมแม่
(Reproductive toxicity Additional category for effects on or via lactation)
-
H362 อาจก่อให้เกิดอันตรายต่อเด็กที่ได้รับการเลี้ยงด้วยน้ำนมมารดา
(May cause harm to breast-fed children)
Repr. 1A ความเป็นพิษต่อระบบสืบพันธุ์ ประเภทย่อย 1A
(Reproductive toxicity Category 1A)
H360FD อาจเกิดอันตรายต่อการเจริญพันธุ์และทารกในครรภ์
(May damage fertility. May damage the unborn child)
ความเป็นอันตรายทางสิ่งแวดล้อม  (Environmental Hazard)
ไม่มีการจำแนกความเป็นอันตรายทางสิ่งแวดล้อม  (Environmental Hazard)
อ้างอิงจาก Annex VI of Regulation (EC) No. 1272/2008 (CLP Regulation) อัพเดทถึง The 15th Adaptation to Technical Progress (ATP)
เพื่อใช้ประโยชน์โดยทั่วไป ผู้จัดทำไม่รับผิดชอบต่อผลของการนำไปใช้ทางกฎหมายใดๆ
กฎหมายไทย
กฎหมาย บัญชี / กลุ่ม ชนิด / ประเภท ชื่อสารตามประกาศ เงื่อนไข / รายละเอียด
 วัตถุอันตราย 5.1 3 ผงตะกั่ว (lead powder) -
 ยุทธภัณฑ์        
 สารอันตราย (แรงงาน)        
 ความเข้มข้นสารอันตราย (แรงงาน) - - lead inorganic, as Pb (ตะกั่วอนินทรีย์ ในรูปของตะกั่ว) ขีดจำกัดความเข้มข้นเฉลี่ยตลอดระยะเวลาทำงานปกติ : 0.05 mg/m3
 ยาเสพติด        
 วัตถุออกฤทธิ์        
กฎหมาย / ระเบียบ / ข้อกำหนด ระดับสากล
Montreal
PICs
POPs
Basel
 • Montreal Protocol - สารทำลายโอโซนในชั้นบรรยากาศ ตามข้อตกลงในพีธีสารมอนทรีออล
  [เอกสาร]  [รายละเอียดเพิ่มเติม]
 • PICs Convention หรือ Rotterdam Convention - สารเคมีและสูตรผสมอันตรายต้องห้ามหรือจำกัดการใช้อย่างเข้มงวด ตามข้อตกลงในอนุสัญญารอตเตอร์ดัม ว่าด้วยการยินยอมเมื่อได้รับแจ้งล่วงหน้า
  [เอกสาร]  [รายละเอียดเพิ่มเติม]
 • POPs : Stockholm Convention on Persistent Organic Pollutant - สารมลพิษตกค้างยาวนาน ตามข้อตกลงในอนุสัญญาสตอกโฮล์มว่าด้วยสารมลพิษตกค้างยาวนาน
  [เอกสาร] [รายละเอียดเพิ่มเติม]
 • Basel Convention on the Control of Transboundary Movements of Hazardous Wastes and their Disposal - ของเสียอันตราย ตามอนุสัญญาบาเซลว่าด้วยการควบคุมการเคลื่อนย้ายข้ามแดนของของเสียอันตรายและการกำจัด
  [เอกสาร] [รายละเอียดเพิ่มเติม]
Annex VI
CMR
Carcinogen (C)
Mutagen (M)
Toxic to Reproduction (R)
 • Annex VI - รายการสารเคมีอันตรายที่กำหนดโดยกฎหมายสหภาพยุโรว่าด้วยการจำแนกประเภท ติดฉลาก และบรรจุภัณฑ์ของสารเคมีและเคมีภัณฑ์ ( European Regulation (EC) No 1272/2008 on Classification, Labelling and Packaging of Substances and Mixtures, CLP Regulation)
  [รายละเอียดและค้นหารายการสารเคมี]
 • CMR - สารที่ระบุใน Annex VI ของกฎหมาย CLP ว่าเป็นสารก่อมะเร็ง (Carcinogen) ก่อการกลายพันธุ์ (Mutagen) และเป็นพิษต่อระบบสืบพันธุ์ (Toxic to Reproduction)
  [รายละเอียดและค้นหารายการสารเคมี]
Candidate list
Annex XIV
Annex XVII
 • Candidate list - สารเคมีอันตราย ที่กำหนดให้มีในผลิตภัณฑ์ได้ไม่เกิน 0.1% โดยน้ำหนัก หรือต้องจดแจ้งหากมีในผลิตภัณฑ์เกิน 0.1% โดยน้ำหนัก ตามกฎหมาย REACH ของสหภาพยุโรป และเป็นสารเคมีอันตรายที่เข้าข่ายไม่อนุญาตให้ใช้หรือวางจำหน่ายในสหภาพยุโรปในอนาคต
  [ดูรายการสารเคมี]
 • Annex XIV - สารเคมีอันตรายที่ไม่อนุญาตให้วางจำหน่ายหรือใช้ในสภาพยุโรปก่อนได้รับอนุญาต รายการสารเคมีทั้งหมดระบุอยู่ ใน Annex XIV ของกฎหมาย REACH
  [รายละเอียดเพิ่มเติม] [ดูรายการสารเคมี]
 • Annex XVII - สารเคมีอันตรายที่จำกัดให้ใช้และวางจำหน่ายตามเงื่อนไขกำหนดใน Annex XVII ของกฎหมาย REACH
  [รายละเอียดเพิ่มเติม] [ดูรายการสารเคมี]
ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับสารนี้
จากข้อมูล กรมวิชาการเกษตร: ไม่พบข้อมูลผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับสารนี้
จากข้อมูล วัตถุอันตรายของ อย.: งดสืบค้นจากฐานข้อมูล อย. ชั่วคราว
ข่าว-บทความที่เกี่ยวข้องกับสารนี้
สาระเคมีภัณฑ์ - เสี่ยงเพื่อสวยอาจซวยได้
สารเคมีที่เป็นข่าวระดับโลก - กรมวิทย์ เผยผลตรวจกล่องอาหารพลาสติกสีดำ มีมาตรฐานทุกตัวอย่าง หลังอังกฤษตรวจพบสารโบรมีน ตะกั่ว ปนเปื้อน แนะเลือกใช้ภาชนะบรรจุอาหารให้เหมาะกับคุณสมบัติของวัสดุ ได้มาตรฐาน
บอกข่าวเล่าความ - ระวัง!!! ดื่มน้ำตู้หยอดเหรียญ มีเชื้อก่อโรคอาหารเป็นพิษ
บอกข่าวเล่าความ - ชี้ตะกั่วในสีทาบ้านอันตราย พบเด็กเล็กกว่า 50% เสี่ยง!!!
บอกข่าวเล่าความ - อย. เตือนภัยวัยรุ่นใช้ “ทิ้นท์” ทาปาก ระวัง!!! เจอของไม่ได้มาตรฐาน
บอกข่าวเล่าความ - เด็กกว่า 500 คนเหยื่อล่าสุดของภัยสารตะกั่วในจีน
บอกข่าวเล่าความ - การจัดการขยะอันตราย หรือวัตถุอันตรายในภาวะน้ำท่วม
บอกข่าวเล่าความ - ข้าวจีนเกือบ 10 % ปนเปื้อนแคดเมียมเกินมาตรฐาน
บอกข่าวเล่าความ - กรีนพีชบุกกระทรวงทรัพยากรฯ มอบตะกอนดินปนเปื้อนสารพิษ
บอกข่าวเล่าความ - เซ่นพิษสารตะกั่วเหมืองทองไนจีเรีย 163 คน
เรียนรู้จากข่าว - ไฮโดรเจนจากแบตเตอรี่รถยนต์
บอกข่าวเล่าความ - อย. ประกาศรายชื่อเครื่องสำอางอันตรายเพิ่มอีก 26 รายการ
บอกข่าวเล่าความ - อย. ดำเนินคดี 129 ราย หลังพบอาหารมีสารปนเปื้อนสูงเกินมาตรฐาน
บอกข่าวเล่าความ - สารตะกั่วพ่นพิษใส่ชาวจีนอีกเกือบ 200 คน
บอกข่าวเล่าความ - อย. ประกาศรายชื่อเครื่องสำอางอันตรายเพิ่มอีก 14 รายการ
บอกข่าวเล่าความ - ผลการศึกษาระบุ 1 ใน 3 ของของเล่นเด็กในสหรัฐมีสารเคมีเป็นพิษ
บอกข่าวเล่าความ - อย. ประกาศรายชื่อเครื่องสำอางอันตรายเพิ่มอีก 18 รายการ
สาระเคมีภัณฑ์ - สีทาบ้านที่ขายใน 10 ประเทศกำลังพัฒนายังมีตะกั่วสูง
บอกข่าวเล่าความ - อย. เตรียมเสนอให้เหล็กดัดฟันเป็นเครื่องมือแพทย์
บอกข่าวเล่าความ - อย. ประกาศรายชื่อเครื่องสำอางอันตรายเพิ่มอีก 8 รายการ
บอกข่าวเล่าความ - Beauty Toxic ภัยเงียบจากเครื่องสำอาง
บอกข่าวเล่าความ - มลพิษในแม่น้ำโขง อาจทำให้โลมาอิรวดีสูญพันธุ์ในไม่ช้า
บอกข่าวเล่าความ - ผลสำรวจชี้แหล่งน้ำมันในขั้วโลกเหนือมีมากกว่าที่คาดไว้
สาระเคมีภัณฑ์ - รู้จักของใช้อันตรายในบ้าน
บอกข่าวเล่าความ - อย. เปิดเผยกรณีเจลทาปากทินท์ (Tint)
บอกข่าวเล่าความ - กรมอนามัยแนะเลือกใช้ถุงพลาสติกอย่างระมัดระวัง
บอกข่าวเล่าความ - พบวิธีขจัดสารตะกั่วที่ปนเปื้อนในเลือด
บอกข่าวเล่าความ - ของเล่นเด็กปนเปื้อนตะกั่วยังมีขายให้เห็นอยู่หน้าโรงเรียน
เคมีทรรศนะเชิงนโยบาย - การจัดการสินค้าที่มีอันตรายต่อผู้บริโภค
บอกข่าวเล่าความ - อย. เอาผิดบริษัทนำเข้าอาหารที่ไม่ปลอดภัย
บอกข่าวเล่าความ - EU ปรับร่างระเบียบมาตรฐานความปลอดภัยในสินค้าเด็ก
บอกข่าวเล่าความ - ปลาหิมะปนเปื้อนสารปรอท อันตรายถึงขั้นสมองฝ่อ
เคมีทรรศนะเชิงนโยบาย - ถ้าเราเปลี่ยน โลกของเราก็เปลี่ยน
บอกข่าวเล่าความ - ตะกั่ว...ศัตรูร้ายของข้าว
บอกข่าวเล่าความ - สศช. ดันอุตสาหกรรมเหล็กที่ชายฝั่งทะเลตะวันตก
บอกข่าวเล่าความ - บังคับรถยนต์ผลิตใหม่ต้องได้มาตรฐาน EURO 4
บอกข่าวเล่าความ - รับสารตะกั่วตั้งแต่เด็กทำให้สมองเสียหายถาวร
เรียนรู้จากข่าว - แฟชั่นลวดดัดฟัน... ภัยที่แฝงอยู่
บอกข่าวเล่าความ - สคบ. เตือนผู้บริโภคระวังอันตรายจากสารตะกั่ว
บอกข่าวเล่าความ - ผู้ปกครองหวั่นของเล่นเด็กปนเปื้อนสารพิษ
บอกข่าวเล่าความ - ระวังโรคจากน้ำดื่ม... ภัยเงียบใกล้ตัว
สาระเคมีภัณฑ์ - พลาสติกในชีวิตประจำวัน : ตอนที่ 7 โพลีโพรพิลีน
บอกข่าวเล่าความ - Health Canada เรียกคืนสมุดบันทึกที่เข้าเล่มด้วยลวด
สาระเคมีภัณฑ์ - พลาสติกในชีวิตประจำวัน : ตอนที่ 4 โพลีเอทิลีน
บอกข่าวเล่าความ - การันตีเครื่องในหมูปลอดภัย หากพบสารปนเปื้อนส่งกลับหมด
สาระเคมีภัณฑ์ - พลาสติกในชีวิตประจำวัน : ตอนที่ 2 โพลีไวนิลคลอไรด์
บอกข่าวเล่าความ - อากาศเป็นพิษจากควันรถ ทำความจำเด็กต่ำ
บอกข่าวเล่าความ - คพ. กำหนดรายการสินค้าและบริการสีเขียว
บอกข่าวเล่าความ - โรงงานเซรามิกลำปางผ่านมาตรฐานปลอดสารตะกั่ว
บอกข่าวเล่าความ - คพ.สรุปผลการดำเนินงานแก้ไขปัญหามลพิษมาบตาพุด
บอกข่าวเล่าความ - เซรามิกลำปางไร้สารตะกั่ว
บอกข่าวเล่าความ - สินค้าจีนฉาว ถูกเรียกคืนอีกแล้ว
บอกข่าวเล่าความ - อย. แถลงผลการดำเนินคดีผู้ฝ่าฝืนพระราชบัญญัติอาหารครั้งล่าสุด
บอกข่าวเล่าความ - กรมอนามัยแนะใช้หม้อก๋วยเตี๋ยวอนามัย
บอกข่าวเล่าความ - อเมริกาเรียกเก็บเครื่องประดับสำหรับเด็กจากจีนและบางส่วนจากไทย
บอกข่าวเล่าความ - อันตรายจากสารตะกั่วที่เคลือบลายในจานส่งผลไอคิวต่ำ
บอกข่าวเล่าความ - หลายหน่วยงานในสหรัฐทดสอบสินค้าเกี่ยวกับเด็กพบสารตะกั่วเจือปน
บอกข่าวเล่าความ - เอ็นจีโอในสหรัฐเผยชื่อ 10 อันดับของเล่นอันตราย
สาระเคมีภัณฑ์ - อันตรายจากสารเคมีในที่ทำงานควบคุมได้
พิษภัยใกล้ตัว - ตะกั่ว
พิษภัยใกล้ตัว - งานบัดกรี
พิษภัยใกล้ตัว - งานพ่นสี
พิษภัยใกล้ตัว - งานเครื่องปั้นดินเผา